نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
افزایش دقت استخراج خودکار نقشه شیب و شبکه رودخانه با استفاده از بسته پرایوریدی فلو و مدل پارفلو

صادق دلفاردی؛ علی سلاجقه؛ علیرضا مقدم نیا؛ محمد دانش یزدی؛ حسین هاشمی

دوره 76، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 61-75

https://doi.org/10.22059/jrwm.2023.354127.1691

چکیده
  یکی از ورودی‌های اصلی مدل‌های هیدرولوژیکی نقشه شیب و متناسب آن نقشه شبکه آبراهه‌ای با دقت مناسب و بر اساس خصوصیات فیزیکی مدل مورد استفاده است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی کارایی ابزار بسته priorityFlow در پردازش داده توپوگرافی با هدف بهبود استخراج نقشه شیب در حوضه فاریاب شرقی بوده است. بسته priorityFlow یک ابزار در محیط برنامه نویسی R است ...  بیشتر