1. تحلیل و بررسی وضعیت برنامه‌های محیط‌زیستی شبکۀ یک سیما با استفاده از روش تحلیل عاملی

مریم لاریجانی؛ مصطفی نادری؛ سید محمد شبیری؛ لعبت زبردست

دوره 74، شماره 1 ، بهار 1400، ، صفحه 157-175

چکیده
  این مقاله سعی دارد در قالب پژوهشی معیارهای مهم در بررسی عملکرد برنامه­های محیط­زیستی شبکۀ یک سیما را با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی با ابزار پرسشنامه که توسط 70 نفر از خبرگان سیما تکمیل شده است، بررسی و اولویت­بندی نماید و در نهایت پیشنهادهایی برای ارتقاء سطح برنامه­های محیط­زیستی ارائه دهد. در این راستا معیارهای در ...  بیشتر

2. تأثیر سیاست‌گذاری و سرمایه‌گذاری دولت در کاهش اثرات بحران آب در مناطق خشک و نیمه‌خشک(ناحیة بجستان در خراسان رضوی)

حسین کفاش؛ مصطفی طالشی؛ حسین رحیمی

دوره 71، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 149-171

چکیده
  سیاست­گذاری و سرمایه­گذاری­های دولت دردهۀ اخیر با هدف پایداری نظام سکونتگاههای روستایی، نه فقط به نتایج مطلوب دست نیافته بلکه شاهدروستاهایی با تاب آوری ناچیز دربرابر بحران های زیست محیطی، بویژه بحران آب هستیم. این گفتار تلاش دارد، سیاستگذاری وسرمایه گذاری های دولت در ناحیه پژوهش را در دوره10ساله(96 -1386) با بهره گیری ازدوروش تحلیل ...  بیشتر