نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
الگوی روند و ایستایی سری های زمانی جریان سطحی در دامنه ی جنوبی البرز

مهسا میردشتوان؛ علی نجفی نژاد؛ امیر سعدالدین

دوره 71، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 537-550

https://doi.org/10.22059/jrwm.2017.223365.1087

چکیده
  تجزیه و تحلیل روند و ایستایی متغیرهای هیدرولوژیک، ابزارهایی مفید برای درک تغییرات اقلیمی هستند و می­توانند اطلاعات مفیدی را در مورد تغییرات محتمل در آینده فراهم نمایند. از آنجایی که ناایستایی سری­های زمانی می­تواند به دلایل مختلفی نظیر وجود روند در داده­ها رخ دهد، در تحقیق حاضر ابتدا آزمون­ ناپارامتری من-کندال همراه با ...  بیشتر