نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

ارزیابی ساختاری روابط و تحلیل شبکۀ اجتماعی جوامع محلی در راستای مدیریت مشارکتی مناطق خشک (منطقۀ مورد مطالعه: شهرستان سبزوار، استان خراسان رضوی)

رویا وزیریان؛ علی اکبر کریمیان؛ علیرضا افشانی؛ محمد تقی دستورانی

دوره 72، شماره 3، آذر 1398، صفحه 865-878

10.22059/jrwm.2019.292841.1434