بررسی تاثیر سطوح مختلف اسید سالیسیلیک بر بهبود مؤلفه‌های جوانه‌زنی گیاه توت روباه (Sanguisorba minor L.) تحت تنش شوری و خشکی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد بیابان زدایی، ایران

2 دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

4 کارشناس ارشد اداره کل منابع طبیعی استان فارس، ایران

چکیده

در این تحقیق تأثیر سطوح مختلف اسید سالیسیلیک بر بهبود ویژگی جوانه‌زنی گیاه توت روباه Sanguisorba minor L. در شرایط رویارویی آن با تنش شوری و خشکی مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام گرفت، تیمار‌ها شامل تنش شوری و خشکی هر کدام در پنج سطح صفر، 3/0-، 6/0-، 9/0- و 2/1- مگاپاسکال و اسید سالیسیلیک در چهار سطح صفر (به‌عنوان شاهد) 100، 200 و 300 میلی‌گرم در لیتر بود. نتایج نشان داد که با افزایش تنش شوری و خشکی کلیه صفات مورد بررسی کاهش یافت در حالی بود که بذور تیمار شده کمتر بود. کاربرد اسید سالیسیلیک باعث افزایش معنی‌داری در درصد و سرعت جوانه‌زنی و مدت زمان جوانه‌زنی بذور شد اما بر روی طول ساقه‌چه، ریشه‌چه و گیا‌ه‌چه تاثیری نداشت. از آنجایی که غلظت 200 و 300 میلی‌گرم در لیتر اسید سالیسیلیک نسبت به غلظت 100 میلی‌گرم در لیتر تاثیر بیشتری در بهبود صفات جوانه‌زنی داشتند و از سوی دیگر اختلاف معنی‌داری بین این دو غلظت دیده نشد، با توجه به مسائل اقتصادی و اینکه اگر غلظت اسید سالیسیلیک مصرف شده از حدی بالاتر رود باعث تشدید علائم تنش در گیاه می‌شود، غلظت 200 میلی‌گرم در لیتر اسید سالیسیلیک برای تعدیل اثرگذاری‌های منفی تنش‌های شوری و خشکی بر گیاه توت روباه پیشنهاد ‌شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Different Salicylic Acid Concentrations on Improved Germination Characteristics of Sanguisorba minor L. Under Salt and Drought Stress

نویسندگان [English]

  • Salman Zare 1
  • ali Tavili 2
  • ali Shahbazi 3
  • akbar Riyahi 4
چکیده [English]

The objective of this research was to evaluate the effect of different concentration of salicylic acid on enhancement germination characteristics of Sanguisorba minor L. under salt and drought stress. The experimental design was factorial arranged in a completely randomized block design with four replications. Treatment were combination of 5 levels of salt and drought stress, separately (0, -0.3, -0.6, -0.9 and -1.2 Mpa) and 4 concentration of salicylic acid (0 as a control, 100, 200 and 300 mg/lit). The results revealed that all germination characteristics decreased by increasing strength of salt and drought stress but treated seeds showed lower decrease. Application of salicylic acid increased germination percentage and rate and also decreased mean germination time significantly, but had no effect on root, shoot and seedling length. Since 200 and 300 mg/lit concentrations of Salicylic acid had more effect than the 100 mg/lit on germination attributes, on the other hand no significant difference was observed between 200 and 300 mg/lit concentrations. Considering the economic issues and also considering this fact that higher concentrations of salicylic acid may lead to accelerated stress in plant, 200 mg/lit salicylic acid concentration was suggested in S. minor in order to improve germination and seedling establishment under salt and drought stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drought stress
  • germination
  • Salicylic Acid
  • salt stress
  • Sanguisorba minor