واسنجی روش‏های مختلف برآورد تلفات بارش در مدل HEC- HMS به‌منظور شبیه‌سازی رواناب سطحی (مطالعة موردی: حوزة آبخیز کن)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آبخیزداری دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 استاد‏یار دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 استاد دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

پارامترهایی همچون برگاب، نفوذ، ذخیرة آب در چالاب‏های سطح زمین و پروفیل خاک، و تبخیر و تعرق از مجموعۀ عواملی است که در یک حوضه سبب تلفات و مانع تبدیل مستقیم بارش به رواناب می‏شود. در این تحقیق، سعی بر آن شد تا با استفاده از مدل HEC- HMS و مقایسة نتایج حاصل از روش‏های مختلف برآورد تلفات بارش (روش تلفات‌نمایی، شرایط اولیه و میزان ثابت تلفات، گرین و آمپت، شمارة منحنیSCS))، کمبود اولیه و میزان ثابت تلفات) و برازش به وسیلة تابع هدف درصد خطای حداکثر روش‏ها برای شبیه‏سازی رواناب اولویت‌بندی شود. بر همین اساس، روشی که کمترین میزان درصد تغییرات دبی مشاهداتی نسبت به دبی محاسباتی داشت در اولویت اول قرار گرفت و روش‏های دیگر در اولویت بعدی. نتایج نشان داد روش‏های بهینه برای برآورد تلفات بارش حوضة مورد مطالعه، به‌ترتیب اهمیت عبارت‌اند از تلفات‌نمایی، گرین و آمپت، شرایط اولیه و میزان ثابت تلفات، شمارة منحنی، کمبود اولیه و میزان ثابت تلفات.

کلیدواژه‌ها