نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آبخیزداری دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 استاد‏یار دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 استاد دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

پارامترهایی همچون برگاب، نفوذ، ذخیرة آب در چالاب‏های سطح زمین و پروفیل خاک، و تبخیر و تعرق از مجموعۀ عواملی است که در یک حوضه سبب تلفات و مانع تبدیل مستقیم بارش به رواناب می‏شود. در این تحقیق، سعی بر آن شد تا با استفاده از مدل HEC- HMS و مقایسة نتایج حاصل از روش‏های مختلف برآورد تلفات بارش (روش تلفات‌نمایی، شرایط اولیه و میزان ثابت تلفات، گرین و آمپت، شمارة منحنیSCS))، کمبود اولیه و میزان ثابت تلفات) و برازش به وسیلة تابع هدف درصد خطای حداکثر روش‏ها برای شبیه‏سازی رواناب اولویت‌بندی شود. بر همین اساس، روشی که کمترین میزان درصد تغییرات دبی مشاهداتی نسبت به دبی محاسباتی داشت در اولویت اول قرار گرفت و روش‏های دیگر در اولویت بعدی. نتایج نشان داد روش‏های بهینه برای برآورد تلفات بارش حوضة مورد مطالعه، به‌ترتیب اهمیت عبارت‌اند از تلفات‌نمایی، گرین و آمپت، شرایط اولیه و میزان ثابت تلفات، شمارة منحنی، کمبود اولیه و میزان ثابت تلفات.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison estimate precipitation loss methods in HEC-HMS model to simulation runoff (Case study: Kan basin)

نویسندگان [English]

  • Ghobad Rostamizad 1
  • Shahram Khalighi Sigaroodi 2
  • Mohammad Mahdavi 3

1 PhD. Student, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Parameters as interception, infiltration, water storage on surface holes and soil profile, evapotranspiration are factors of loss water in a watershed and avoid from changing of precipitation to runoff. In this study, by use of HEC-HMS model and comparison of results of different methods of precipitation loss evaluation (Initial and constant, Green & Ampt, SCS curve number, Deficit & Constant and Exponential loss) consider to various purpose function percent error in peak tried to classify the methods. In this way, based on every purpose function, the method with least percent difference of observed discharge to calculated discharge take place in first preference and other methods take place in next preferences. Result show that, Exponential loss method placed in first preference and it selected as optimum method for simulation of runoff and Green & Ampt, Initial and constant, SCS curve number, Deficit & Constant methods placed in next preferences respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • curve number
  • Green & Ampt
  • HEC-HMS model
  • initial loss
  • precipitation loss