بررسی امکان برآورد تعداد و مساحت کل زمین‏لغزش‏ها با استفاده از تعیین توزیع فراوانی مساحت و حجم (مطالعة موردی: استان مازندران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه آبخیزداری، دانشکدة منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان

2 دانشیار دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

زمین‏لغزش‏ها یکی از اصلی‏ترین بلایای طبیعی‌اند که خسارات درخور توجهی به اموال، موجودات زنده، و پروژه‏های مهندسی در همة مناطق کوهستانی وارد می‌آورند. برای برآورد نقش زمین‏لغزش‏ها در فرایندهای فرسایشی و همچنین ارزیابی خطرهای ناشی از آن‏ها، کمّی‏سازی زمین‏لغزش‏ها مفید است. یکی از روش‏های کمّی‏سازی، به‌کارگیری توزیع‏های احتمالاتی است. در این پژوهش نحوة رفتار پارامترهای حجم و مساحت زمین‏لغزش‏های استان مازندران بر توزیع‏های فراوانی بررسی شد. همچنین، تعداد و مقدار مساحت و حجم کل زمین‏لغزش‏های استان، که در طی زمان رخ داده بود، نیز با استفاده از روش Malamud برآورد شد. نتایج مربوط به شکل توزیع‏های فراوانی تجمعی مساحت و حجم نشان داد که زمین‏لغزش‏های بزرگ سهم بسیار زیادی از مقدار مساحت و حجم کل را به خود اختصاص داده‏اند. همچنین، بر اساس روش مالامود و همکاران [25]، تعداد 2323 ± 9823 زمین‏لغزش، در طی سالیان گذشته، در اثر فرسایش، رشد گیاهان، و فعالیت انسان ازبین‌رفته است، و کل مساحت و حجم خاکِ تحت تأثیر قرارگرفته در اثر این زمین‏لغزش‏ها در استان مازندران به ترتیب km2 1/7 ± 5/31 و km3 052/0 ± 232/0 برآورد شد. سایر نتایج نشان داد که، برای انتقال بین مقاومت‏ها در مقابل گسیختگی دامنه، می‏توان یک مساحت آستانة بحرانی برابر با km-2 3-10×2 را معرفی کرد.

کلیدواژه‌ها