نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه آبخیزداری، دانشکدة منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان

2 دانشیار دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

زمین‏لغزش‏ها یکی از اصلی‏ترین بلایای طبیعی‌اند که خسارات درخور توجهی به اموال، موجودات زنده، و پروژه‏های مهندسی در همة مناطق کوهستانی وارد می‌آورند. برای برآورد نقش زمین‏لغزش‏ها در فرایندهای فرسایشی و همچنین ارزیابی خطرهای ناشی از آن‏ها، کمّی‏سازی زمین‏لغزش‏ها مفید است. یکی از روش‏های کمّی‏سازی، به‌کارگیری توزیع‏های احتمالاتی است. در این پژوهش نحوة رفتار پارامترهای حجم و مساحت زمین‏لغزش‏های استان مازندران بر توزیع‏های فراوانی بررسی شد. همچنین، تعداد و مقدار مساحت و حجم کل زمین‏لغزش‏های استان، که در طی زمان رخ داده بود، نیز با استفاده از روش Malamud برآورد شد. نتایج مربوط به شکل توزیع‏های فراوانی تجمعی مساحت و حجم نشان داد که زمین‏لغزش‏های بزرگ سهم بسیار زیادی از مقدار مساحت و حجم کل را به خود اختصاص داده‏اند. همچنین، بر اساس روش مالامود و همکاران [25]، تعداد 2323 ± 9823 زمین‏لغزش، در طی سالیان گذشته، در اثر فرسایش، رشد گیاهان، و فعالیت انسان ازبین‌رفته است، و کل مساحت و حجم خاکِ تحت تأثیر قرارگرفته در اثر این زمین‏لغزش‏ها در استان مازندران به ترتیب km2 1/7 ± 5/31 و km3 052/0 ± 232/0 برآورد شد. سایر نتایج نشان داد که، برای انتقال بین مقاومت‏ها در مقابل گسیختگی دامنه، می‏توان یک مساحت آستانة بحرانی برابر با km-2 3-10×2 را معرفی کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of possibility of landslide number and area estimation using determination area and volume frequency distribution (Case study: Mazandaran providence)

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Omidvar 1
  • Ataollah Kavian 2

1 Assistant Professor, University of Kashan, Kashan, Iran

2 Assistant Professor, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran

چکیده [English]

Landslides are the major natural hazard, causing significant damage to properties, lives and engineering projects in all mountainous areas in the world. In order to estimate the role of the landslides in erosion processes and evaluation of their risks, it is necessary to quantify landslides. This quantifying can be performed by applying the probability distributions that show the landslide size against the probability density. This study was investigated the behavior of landslide areas and volumes on Frequency distributions in Mazandaran province. Also total number, area and volume of landslides that have occurred over time were estimated using the approach suggested by Malamud et al. Result of cumulative frequency distribution of landslide area and volume revealed the significant proportion of large landslides in determining the total landslide area and volume. According to Malamud et al. approach total number of landslides were estimated to be 9823±2323. These landslides have been obliterated over the time by soil erosion, vegetation growth or by human activities and total of their affected area and volume by these landslides were 31.5±7.1 km2 and 0.232±0.052 km3, respectively. The obtained results also presented an area of 2×10-3 km2 as a critical threshold area for transition between resistances against slope failure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Area
  • Volume
  • landslide
  • landslide magnitude
  • Mazandaran province
  • three-parameter gamma distribution