بررسی خصوصیات جوانه‌زنی بذر گیاه بروموس (Bromus kopetdaghensis Drobov) تحت تأثیر تیمارهای مختلف دمایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مرتع‌داری دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

2 استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

3 دانشجوی دکتری اگرواکولوژی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

چکیده

بروموس کوپه‌داغ (Bromus kopetdaghensis Drobov) گیاهی است چندساله از تیره Poaceae. این گیاه در تنوع زیستی مراتع مناطق خشک و نیمه‌خشک ایران حائز اهمیت است. این مطالعه به منظور بررسی خصوصیات جوانه‌زنی بذور این گیاه تحت تأثیر تیمارهای مختلف درجة حرارت در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار، در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، در سال 1391، انجام شد. تیمارها شامل اثر دماهای ثابت 5، 10، 15، 20، 25، 30، 35، و 40 درجة سانتی‌گراد بر جوانه‌زنی بذر بودند. در هر تکرار از 25 بذر استفاده شد. نتایج نشان داد اثر تیمارهای مختلف درجه حرارت روی خصوصیات جوانه‌زنی بروموس کپه‌داغ معنی‌دار است، به طوری که کمترین سرعت جوانه‏زنی در دمای 5 درجة سانتی‌گراد با 26/2 بذر در روز و بیشترین سرعت جوانه‌زنی در دمای 35 درجة سانتی‌گراد با 39/11 بذر در روز به‌دست آمد. کمترین و بیشترین طول ساقه‏چه به ترتیب در تیمارهای دمایی 10 درجة سانتی‌گراد (با 48/2 سانتی‌متر) و 35 درجه سانتی‌گراد (با 41/9 سانتی‌متر) مشاهده شد. کمترین طول ریشه‌چه در تیمارهای دمایی 10 و 20 درجه سانتی‌گراد بدون تفاوت معنی‌دار (با 63/3 و 48/3 سانتی‌متر) و بیشترین طول ریشه‌چه نیز در تیمار دمایی 35 درجه سانتی‌گراد (با 62/9 سانتی‌متر) مشاهد شد. با توجه به مدل‏های رگرسیون برازش‌داده‌شده بین سرعت جوانه‌زنی و درجة حرارت، مقادیر درجه حرارت‌های حداقل، مطلوب، و حداکثر به ترتیب در دامنه 71/0-25/4، 36/30-24، و 48/45-01/41 درجة سانتی‌گراد به‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of seed germination features of Bromus kopetdaghensis Drobov under different temperature

نویسندگان [English]

  • Reyhane Azimi 1
  • Mohammad Khajeh Hosseini 2
  • Farnosh Falahpor 3
1 MSc Student of Range Management, Faculty of Natural Resources and Environment, Ferdowsi University of Mashhad, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran
3 PhD Candidate, Agroecology, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran
چکیده [English]

Bromus kopetdaghensis is one of perennial plants of Poaceae family and it is important in biodiversity of arid and semi arid grasslands of Iran. This experiment was conducted as a completely randomized design with 4 replications in laboratory of faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran.Treatments were different constant temperature of 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, and 40°C with 4 replications and in each replication 25 seeds were used. The results showed significant effects on different germination features of Bromus kopetdaghensis. The lowest germination rate (with 2.26 seed per day) was obtained at 5°C and the highest (with 11.39 seed per day) at 30°C. The maximum and minimum length of caulicle was obtained at 35°C (with 9.41cm) and 10°C (with 2.48cm), respectively. Maximum length of radical was also observed at 35°C (with 9.62cm) and minimum length of radical was observed at 10 and 20°C, without significant different with 3.63 and 3.48 cm. Based on the regression analysis between rate of germination and temperature the cardinal temperature of maximum, optimum, and minimum were obtained in the range of 0.71-4.25, 24-30.36 and 41.01-45.48, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bromus kopetdaghensis
  • cardinal temperature
  • germination
  • temperature
  • Regression model