نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت بیابان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

شناخت رابطة گیاه با خاک در راستای توسعه و برآورد اهداف احیای اراضی تخریب‌یافته ضروری است. به منظور بررسی رابطة تراکم گیاه آتریپلکس با میزان ترسیب کربن، مراتع اینچه‌برون در استان گلستان بررسی شد. نمونه‌برداری به روش کاملاً تصادفی در سه تراکم (200>)، (200-400)، و (400<) پایه در هکتار با 30 تکرار در سطح از عمق (0-30) سانتی‌متر صورت گرفت. پس از اندازه‌گیری پارامترهای مورد نظر در آزمایشگاه، نتایج با استفاده از نرم‌افزار SPSS آنالیز شد. برای مقایسة میانگین بین سطوح تراکم و شاهد از آزمون دانکن استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد کربن آلی موجود در منطقة آتریپلکس‌کاری دارای دامنه‌ای بین 48/0 تا 64/0 درصد و با میانگین 56/0 درصد است. در حالی که کربن آلی موجود در منطقة شاهد دارای دامنة تغییراتی بین 03/0 تا 12/0 درصد و با میانگینی برابر 078/0 درصد است، که بیانگر افزایش معنی‌دار میزان کربن آلی در منطقة آتریپلکس‌کاری‌شده نسبت به منطقة شاهد است. کربن ترسیب‌شده در واحد سطح در منطقة کم‌تراکم برابر27/26تن در هکتار، در منطقة با تراکم متوسط برابر 85/27 تن در هکتار، و در منطقة پُرتراکم برابر 66/30 تن در هکتار است. این نتیجه بیانگر آن است که با افزایش تراکم میزان کربن آلی و در نتیجه، ترسیب کربن در خاک روند افزایشی داشته است. تفاوت معنی‌داری در میزان ترسیب کربن و مقدار کربن آلی خاک در سه منطقة متمایز از نظر تراکم کاشت مشاهده نشد، در حالی که تفاوت آن‌ها با منطقة شاهد معنی‌دار بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating the relationship between Atriplex halimus density with soil carbon sequestration (case study: semi-arid rangeland of Incheborun, Golestan Province)

نویسندگان [English]

  • Roya Vazirian 1
  • Hamid Reza Asgari 2
  • Majid Ownegh 3
  • Chooghi Bairam Komaki 2

1 M.Sc. Desert Management, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources

2 Assistant prof., Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources

3 prof., Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources

چکیده [English]

Understanding the relationship between soil and plant is essential for reclamation of degraded lands. In order to investigate the relationship between Atriplex halimus density with carbon sequestration the rangeland of Incheborun was studied. Soil samples were collected randomly by Auger in the depth of 0-30 cm of the soil profile in three different plant densities (<200, 200-400 and >400 stand per hectare) with 30 replications.  The data were subjected to ANOVA using statistical software SPSS 21.0. Means were separated by T-test at P≤0.5. The results of this research showed that the soil organic carbon have ranging from 0.48 to 0.64 (with an average of 0.56%) in Atriplex plantation areas, while the organic carbon have ranging from 0.03 to 0.12 (with an average of 0.078%) in the control region.Therefore, plantation measures caused significant difference in soil organic carbon contents per unit area in Atriplex plantation areas as compared to that observed in the control area. Sequestered carbon in per unit is 26.27, 27.85 and 30.66 ton/ha respectively for low, medium and high Atriplex density areas. The results indicated that the rate of organic carbon as well as soil carbon sequestration increased with plant density. There were no significant difference among sequestered carbon and soil organic carbon values under those three different levels of densities, while significant difference were observed between three plantation areas and control area.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Atriplex
  • Carbon sequestration
  • plantation density
  • Organic carbon
  • Incheborun
 
[1] Abdi, N. (2006). Carbon sequestration introduction as an index to monitor natural resources sustainable development, Abstract Journal of 3th Conference on Ways to Agriculture and Natural Resources Sustainable Development, Arak, 57-62.
[2] Abdi, N. )2009(. Investigation on organic carbon and plant biomass in range ecosystems, Proceeding of 11th Iran Soil Science Congress, Gorgan, 586 pp.
[3] Ahmadi, H. (1999). Applied Geomorphology, Water Erosion, Vol.1, University of Tehran Press, 3 th edition, 212 pp.
[4] Arzani, H., Naseri, K., Jafari, M., Tavakoli, H. and Azarnivand, H. (1999). Investigation on ecological effects of planting environments in Khorasan province. Desert Journal, 5(1).
[5] Henteh, A. (2004). Investigation on effects Atriplex canescens on local vegetation and soil (case study: Zavieh Zarand steppe ranges), Doctoral thesis in rangeland sciences, Natural Resources Faculty, University of Tehran.
[6] Jafari, M. and Rasouli, b. (2009). Impact of Haloxylon species and Atriplex tamarisk on soil properties along Highway Tehran-Qom, Iran, Natural Resources Journal, 58(4).
[7] Mahdavi, M., Arzani, H., Mesdaghi, M., Mahdavi, KH., Mahmodi, J. and Alizadeh, M. (2011). Estimation of soil carbon sequestration rate in steppes (case study: SavehRudshur steppes), Journal of Rangeland Science, 1(3).
[8] Saghari, M. and Forughifar, H. (2007). Investigation of effect of Atriplex canescens on chemical characteristics of soil in planting ranges of Birjand, Research and Development Journal of Natural Resources, 73.
 [9] Varamsh, S., Hosseini, M., Abdi, N. and Akbarnia, M. (2010). Effects of forestation on increasing carbon sequestration and improvement of some characteristics of soil, Journal of Forestry Iran. Iran Forestry Association, No. 1.
[10] Walkey, A. and Black, A.I. (1934).  soil organic matter and proposed modification of the chromic acid titration method,  Journal of Soil Scien, 37, 28-35.