نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

2 دانشجوی دکتری آبخیزداری، دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

3 استاد دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

چکیده

از مشخصه‏های مناطق شهری سطوح نفوذناپذیر وسیع و وجود آبراهه‏های ساختة دست بشر است. افزایش شهر‏نشینی در دهه‏های اخیر و رشد سریع شهرها به سمت حوضه‏های آبخیز بالادست، فرایند‏های بارش- رواناب را در حوضه‏های شهری به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است. به همین دلیل، برای نشان‌دادن این فرایندها، در طراحی‏های مناسب یا ارزیابی سیستم‏های شبکة زه‌کشی شهری موجود به مدل‏های رایانه‌ای توجه خاصی شده است. هدف از این مطالعه ارزیابی کارایی مدل SWMM در شبیه‏سازی حجم رواناب در حوضه‏های کوچک شهری است. پارامترهای مورد نیاز مدل با استفاده از نقشة کاربری اراضی، DEM منطقه و بازدیدهای میدانی محاسبه شد. برای واسنجی و ارزیابی مدل رواناب متناظر با سه واقعه بارندگی در خروجی حوضه اندازه‌گیری شد و با رواناب شبیه‏سازی‌شده توسط مدل مقایسه شد. نتایج نشان داد که سازگاری خوبی بین دبی و عمق رواناب شبیه‏سازی‌شده و مشاهده‏ای وجود دارد. فقط در سرعت رواناب شبیه‏سازی‌شده و مشاهده‏ای اختلاف کمی وجود دارد، اما این اختلاف بیشتر از حد قابل قبول آن (ضریب ناش>5/0) است؛ به طوری که مقدار ضریب ناش (NS) برای واقعة اول، دوم و سوم به‌تـرتیب 69/0، 85/0 و 52/0 است. این موضوع نشان‌دهندة کارایی مدل SWMM در منطقة مورد مطالعه است و می‏توان از این مدل در طراحی‏های مناسب و ارزیابی سیستم‏های شبکة زه‌کشی شهری استفاده کرد.
 

عنوان مقاله [English]

Calibration and validation SWMM model in order to simulate urban runoff (Case Study: Imam Ali Town in Mashhad)

نویسندگان [English]

  • Shahram Khalighi Sigarodi 1
  • Mohammad Rostami Khalaj 2
  • Mohammad Mahdavi 3
  • Ali Salajegheh 3

1 Assistant Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, I.R. Iran

2 Assistant Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, I.R. Iran

3 Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, I.R. Iran

چکیده [English]

Large impervious surfaces and man-made waterways are the characteristic of urban area. Increasing urbanization and rapid growth of cities in recent decades towards the upstream watershed, has been severely affected on rainfall-runoff processes in urban area. Therefore, to computer models in order to illustrate these processes the proper design or assessment of urban drainage systems has special attention. The purpose of this study is simulation and validation the volume of runoff and calibrated SWMM model in small urban area. Required parameters of the model using land use maps, DEM of study area, and field inspection were calculated. For calibration and validation process model, corresponding to three event rainfall runoff measured at the output of the basin and was compared with runoff simulated by the model. The results showed there is good agreement between simulated and observed runoff discharge and depth. There is a little difference between simulated and observed for runoff rate but this difference is more than acceptable value (NS>0.5). NS value for the first, second and third event is the, 0.69, 0.85 and 0.52 respectively. This performance represents that the SWMM model is effective in the study area and this model can be used for in appropriate designs, and evaluate network systems in urban drainage.