نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم مرتع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استاد دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 استادیار دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

4 دانشیار دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

آتش‏سوزی می‏تواند به عنوان ابزاری مهم و مدیریتی در سطح وسیعی از مرتع به منظور اصلاح ترکیب و تنوع زیستیِ اکوسیستم‏هایِ مرتعی به‏کار گرفته شود. به منظور بررسی اثر آتش‏سوزی در محدودة ایستگاه تحقیقاتی گیاهان مرتعی زاغه در 35 کیلومتری شمال شرقی خرم‏آباد شرقی با ارتفاع متوسط 1960 متر از سطح دریا این مطالعه انجام شد. مقایسة میانگین و تجزیة آماری نشان داد که فورب‏های علفی مورد تعلیف دام از نظر تراکم و میانگین تاج پوشش در سطح یک درصد اختلاف معنی‏داری بین عرصة شاهد و آتش‏سوزی‌ دارند. همچنین، فرم رویشی گراس در عرصه‏های آتش‏سوزی و شاهد از نظر تولید و تاج پوشش دارای اختلاف میانگین در سطح یک درصد  است. این آمار نشان می‏دهد که گیاهان کلاس I و III از نظر تولید و تاج پوشش با یکدیگر اختلاف میانگین معنی‏دار در عرصه‏های آتش‏سوزی و شاهد دارند (01/0< P). فرم‏های رویشی بیانگر شماتیک ترکیب نباتی یک تیپ‌اند و در این تحقیق مشاهده شد که تیپ غالب گراس‏های چندساله، شاملFestuca ovina، Bromus tomentellus و Agropyron trichophorum،‏ با گراس‏های یکساله، شامل Taeniatherum crinitum،Heteranthelium piliferum و Br. tectorum، در کوتاه‏مدت جایگزین شد. با تغییرات انجام‌شده می‏توان چنین گفت که آتش‏سوزی عاملی مهم و تأثیرگذار است و می‌تواند گراس‏های پایا را کاهش و گراس‏های یکساله را در کوتاه‏مدت افزایش دهد.
 

عنوان مقاله [English]

An investigation on the effect of fire in short time on growth form and palatability classes in Zagheh rangelands

نویسندگان [English]

  • Reza Siahmansour 1
  • Hossein Arzani 2
  • Mohamad Jafari 2
  • Seyed Akbar Javadi 3
  • Ali Tavili 4

1 Phd student, in range science, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.

2 Professor, Faculty of Natural Resources,University of Tehran, Karaj, Iran

3 - Assistant Professor, Department of Range Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

4 - Associate Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.

چکیده [English]

Fire consider as a factor and basic management in rangeland in order to reform of composition and biological diversity that use in rangeland ecosystems. This project was established to deal with the effect of fire in the research center for rangeland. Zagheh locale where is in 35 km of north eastern of Khoramabad with 1960 meters above sea level. The average comparison and analysis show that herbal forbs which use for grazing form density and average o canopy cover have significant difference at the level of %1 between fire and control area. (p < %1).
This study shows that in short time, it is possible to replace perennial. The Prevailing type of grass such as Agropyron trichophorum - Bromus tomentellus and festuca ovina with annual grass like Bromus tectorum –Heteranthelium piliferum- Taeniatherum crinitum.
These changes indicate perennial grasses and increased annual grasses in short time.