نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه پیام نور و عضو قطب علمی توسعۀ پایدار محیط جغرافیایی، دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار گروه علوم جغرافیایی دانشگاه پیام نور

3 دانشجوی دکترای برنامه‌ریزی روستایی، مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

سیاست­گذاری و سرمایه­گذاری­های دولت دردهۀ اخیر با هدف پایداری نظام سکونتگاههای روستایی، نه فقط به نتایج مطلوب دست نیافته بلکه شاهدروستاهایی با تاب آوری ناچیز دربرابر بحران های زیست محیطی، بویژه بحران آب هستیم. این گفتار تلاش دارد، سیاستگذاری وسرمایه گذاری های دولت در ناحیه پژوهش را در دوره10ساله(96 -1386) با بهره گیری ازدوروش تحلیل کیفی وکمی، میزان اثرگذاری اقدامات دولت درکاهش بحران آب را مورد واکاوی قرار دهد. پژوهش با  بهره گیری از رویکرد ‌کاربردی، روش شناسی توصیفی و استنباطی به شیوه پیمایشی، با ماهیت وروش علّی و شیوه گردآوری داده‌ها میدانی واسنادی سازمان بخشی شده است. جامعه آماری، خانوارهای روستایی ناحیه روستایی(شهرستان) بجستان، براساس سرشماری 1395برابر4626نفر است. حجم نمونه با بهره گیری ازروش کوکران 354نفر تعیین که به منظور تعمیم پذیری360پرسشنامه درروستاهای نمونه با پخشایش خوشه ای متناسب و با پاسخگویی336نفر از خانوارهای روستایی همراه گردید. در قسمت تحلیل داده‌ها از فن مدل‌سازی معادلات ساختاری بارویکرد روش حداقل مربعات جزئی2 و با استفاده از نرم‌افزار Smart PLS2برای بررسی الگوی مفهومی پژوهش بهره گرفته شده. تحلیل ساختار درونی پرسشنامه و تعیین روایی همگرا، از نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی و میانگین واریانس تبیین شدهAVE  استفاده شده و برای این منظور بارهای عاملی استاندارد شده و شاخص AVE به تمامی گویه­ها و متغیرها محاسبه گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که اقدامات محدود دولتی در10سال اخیر تاثیری برکاهش بحران آب درناحیه پژوهش نداشته و روند شرایط ناپایداری سکونتگاههای روستایی همچنان ادامه دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Impact of government policy and investment on reducing the effects of water crisis in arid and semi arid regions (Bajestan city of Razavi Khorasan province)

نویسندگان [English]

  • hosain kaffash 1
  • mostafa taleshi 2
  • hosain rahimi 3

1 Education teacher of the city of Bajestan

2 Professor of Postgraduate Education Center of Payame Noor University of Tehran

3 Educational Assistant  Payame Noor University of Razavi Khorasan Province

چکیده [English]

Government policies and investments that have been made in the past few decades with the aim of sustaining rural settlements have not reached desirable results, but today, most villages have adapted and adapted to environmental crises such as water crisis, adaptability and less agitation. In this research, policy and government investments in arid areas have been investigated and by means of quantitative and quantitative analysis, the effect of the above measures on reducing the water crisis is explained. The research is a descriptive and inferential goal from a strategic point of view, from surveying strategy, from the point of view of the causal nature and from the point of view of the method of collecting field data and documentation. The statistical population is 4626 rural households. The sample size with the Cochran formula is 354 people. In data analysis, the structural equation modeling model with partial least squares method and Smart PLS2 software were used to examine the conceptual model. The internal structure of the questionnaire and the convergent validity were determined using the results of the verifiable factor analysis and the mean of variance explained by AVE. For this purpose, standardized load factors were calculated and the AVE index was calculated for all items and variables. The test of assumptions proves that limited government actions in the past 10 years have had no effect on the reduction of the water crisis in the research area and the process of instability of rural settlements has not stopped.

کلیدواژه‌ها [English]

  • government policy
  • government investment
  • Water Crisis
  • Sustainable Development
  • rural planning
  • arid and semi arid regions