نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بیابان‌زدایی، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه یزد.

2 استادیار دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه یزد.

3 استاد دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه یزد.

چکیده

پدیدۀ گرد­ و غبار یکی از رویدادهای مخرب و رایج در مناطق خشک و بیابانی جهان است. این پدیده آثار زیان­باری بر روی زندگی انسان و محیط زیست دارد. توفان­های گردوغبار افزون بر هدر رفت خاک، ایجاد خسارات اقتصادی به بخش­های صنعتی، کشاورزی و شریان­های ارتباطی، می­تواند باعث تهدید حیات انسان هم از نظر سلامتی و هم تولید مواد غذایی شود. هدف از این پژوهش، تحلیل مکانی شاخص گردوغبار (DSI) در 44 ایستگاه سینوپتیک کشور است. بر این اساس نخست شاخص توفان­های گرد­و­غبار با استفاده از داده­های ساعتی گردوغبار برای هر ایستگاه، به کمک شاخص (DSI) محاسبه شد. سپس، با استفاده از میانگین ماهانۀ شاخص توفان گردوغبار، تحلیل منطقه­ای با استفاده از روش گشتاور خطی انجام شد. براساس نتایج تحلیل منطقه­ای، کشور به 6 منطقۀ همگن از منظر شاخص توفان گرد­و­غبار تقسیم شد. نتایج حاصل از تخمین منطقه­ای نشان داد که تابع توزیع پیرسون 3 به عنوان بهترین تابع توزیع منطقه­ای برای گروه­های همگن 1، 4، 5، 6 و تابع لجستیک تعمیم یافته برای گروه­های همگن 2 و 3 است. نتایج برآورد و تحلیل مکانی شاخص گرد­و­­غبار، در بسیاری از پژوهش­­های محیط زیستی، تصمیم­سازی و فرآیند مدیریت برنامه­های بیابان­زدایی و مقابله با توفان­های گرد و غبار به کار می­رود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Regional distribution and clustering of dust storm index (DSI) using linear moments approach

نویسندگان [English]

  • Soheila Pouyan 1
  • Mohammad Zare 2
  • Mohammad Reza Ekhtesasi 3

1  Ph.D. Student Combating Desertification, Faculty of Natural Resources and Eremology, Yazd University, Iran.

2 Department of Arid Lands Management/Natural Resources/Yazd University

3  Prof., Faculty of Natural Resources and Eremology, Yazd University, Iran.

چکیده [English]

Dust event is one of the common and destructive phenomenon in arid and desert regions. This phenomenon has negative impacts on human life and environment. Dust storms, in addition to soil loss, can cause and aggravate health problems, food production reduction, economical damages into the industrial, agricultural and communication sections. Therefore, accurate investigative of this phenomenon is necessary. The aim of this research was regional analysis of dust storm index (DSI) in 44 meteorological stations of Iran. At first stage, the dust storm index for each station was calculated using hourly dust data. Next, monthly averages of dust storm index (DSI) were used for regional analysis using linear moments approach. Based on regional analysis, the study area is divided to six homogeneous dust storm index regions. Pearson Type III (PE3) and Generalized Logistic (GLO) distribution models were the best regional distribution models for 1, 4, 5, 6 homogeneous regions, and 2, 3 homogeneous regions, respectively. Estimation of the dust storm index and its regional analysis can be used in many environmental studies, decision making and management processes in relation to combating desertification and dust storms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distribution function
  • Dust
  • Arid lands
  • Homogeneous regions