نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم مرتع، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

2 دانشیار دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

3 استاد دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

گونۀ تاغ از گیاهان مقاوم در روﻳﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﺎﺑـﺎﻧﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ از زﻣـﺎن ﻛﻨﺘـﺮل ﻣﺎﺳﻪﻫﺎی روان ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از راهﺣﻞﻫـﺎی ﻣﺒـﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﻦ ﺑﺎ روش ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻫﻤﻮاره ﻣـﺪ ﻧﻈـﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن و دﺳـﺖاﻧـﺪرﻛﺎران ﺑـﻮده اﺳـﺖ. در این تحقیق که در جنگل­های دست‌کاشت اشتهارد صورت گرفت، اثر زمان و ارتفاع هرس بر پایه‌هایی از تاغ که آثار پژمردگی و خشکیدگی در آن‌ها قابل مشاهده بود، مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش در قالب آزمایش فاکتوریل بر مبنای طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار اصلی زمان هرس (مرداد، آبان، دی، اسفند) و چهار تیمار فرعی ارتفاع هرس (هرس کف‌بر، 25 سانتی‌متر، 50 و 75 سانتی‌متر) اجرا شد. قبل از اعمال هرس، جهت همگن و هم‌ اندازه بودن پایه‌ها، متغیرهای ارتفاع، قطر تاج و قطر یقه در مورد هر پایه اندازه‌گیری شد. اواخر تیر ماه همان سال وضعیت پایه‌ها از لحاظ جست‌زنی یا عدم جست بررسی گردید و ویژگی‌های کمی جست، همچون تعداد، ارتفاع و قطر جست‌ها در هر پایه اندازه‌گیری شد. نتایج حاکی از آن بود که هرس باعث تحریک جست‌زنی شده است، چرا که 5/97 درصد از پایه‌ها دارای جست بودند. هرس در دی ماه از ارتفاع 75 سانتی‌متر با تعداد 100 جست بیشترین تعداد جست را دارا می‌باشد. کمترین تعداد مربوط به هرس کف‌بر در آبان ماه با تعداد 5 جست می‎باشد. از لحاظ ارتفاع جست، هرس در دی ماه از ارتفاع 50 و 75 سانتی‌متر بزرگترین جست‌ها را دارا بود. حداقل ارتفاع جست نیز مربوط به هرس کف‌بر در زمان‌های مختلف می‌باشد. از لحاظ قطر جست تفاوت معنی‌داری بین تیمارها وجود ندارد، اما در کل هرس در دی ماه قطورترین جست‌ها را به خود اختصاص داده است. بنابراین می‌توان گفت هرس در دی ماه از ارتفاع 75 سانتی‌متر به عنوان بهترین زمان و ارتفاع هرس می‎باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of Silviculture on Tillering Haloxylon to determine the best height and time pruning (Case study: haloxylon plantation in eshtehard)

نویسندگان [English]

  • sadegh hoseinniaee 1
  • Hossein Azarnivand 2
  • Mohammad Jafari 3
  • Mohammad Ali Zare Chahouki 3

1 natural resource, university of tehran

2 university of tehran

3 tehran

چکیده [English]

Haloxylon is one of the resistant plants in desert areas, which has always been considered by researchers and practitioners since controlling sandy soils as one of the solutions to erosion and sand fixation by biological methods. In this study was conducted in forest plantations eshtehard, Bases of haloxylon thate wilting and drying effects are visible, was chosen and pruning them. This factorial experiment based on completely randomized design with four treatments, pruning time (September, October, December, February) and four sub-plots pruning height (Complete pruning, 25 cm, 50 and 75 cm) were implemented. Before applying pruning, for homogeneous and the same size the bases, Variable height, canopy cove diameter and crown diameter was measured on every base. The end of July condition bases was investigated in terms of Tillering and not tillering. Results showed that pruning stimulates been tillering. Because 97.5 percentage of bases was tillering. Pruning in January from height of 75 cm with 100 tiller hade the greatest number tiller. The lowest tiller regarding of November with 5 tiller. There is no significant difference between treatments in term of tiller diameter, but in general thickest tiller was for pruning in January. Therefore, it can be said that pruning is about 75 centimeters in December as the best pruning time and heigh.

کلیدواژه‌ها [English]

  • wilting
  • haloxylon
  • Complete pruning
  • Height tiller
  • tiller diameter
  • eshtehard