نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد گروه مرتعداری، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران.

2 دانشیار گروه مرتعداری، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران.

3 استادیار گروه مرتعداری، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران.

چکیده

پرورش زنبور عسل یکی از جنبه­های استفادۀ چند منظوره از مراتع بوده که عوامل مختلف زنده و غیر زنده بر روی آن اثر می‌گذارد و در تحقیق حاضر به بررسی این موضوع در مراتع سراب سفید شهرستان بروجرد پرداخته شده است. جهت ارزیابی شایستگی مرتع برای زنبورداری از اطلاعات چهار زیر مدل شامل پوشش گیاهی، آب و هوا، توپوگرافی و فاصله مبتنی بر روش فائو استفاده شد. چهار طبقۀ شایستگی شامل: شایستگی خوب (1S)، متوسط (2S)، کم (3S) و غیر شایسته (N) به­کار رفت. نتایج نشان داد که در ماه فروردین به­طور کامل منطقه فاقد شایستگی لازم برای زنبورداری می‌باشد. همچنین کل منطقه در فصل­های بهار و تابستان به لحاظ کوهستانی بودن و سردی هوا و در نتیجه کوتاه بودن طول دورۀ گلدهی و حضور بیشتر گیاهان از خانوادۀ گندمیان در کلاس شایستگی خوب قرار نگرفت. در اردیبهشت ماه، 67/1152 هکتار (66/19%) در کلاس شایستگی کم و 76/4711 هکتار (43/80%) فاقد شایستگی، در ماه خرداد، مساحت 42/883 هکتار (06/15%) در کلاس شایستگی متوسط، 86/2002 هکتار (15/34%) در کلاس شایستگی کم و 15/2978 هکتار (79/50%) فاقد شایستگی، در ماه تیر، 81/799 هکتار (06/15%) منطقه در کلاس شایستگی متوسط، 79/2437 هکتار (57/41%) در کلاس شایستگی کم و 81/2626 هکتار (37/43%) فاقد شایستگی و در ماه‌های مرداد و شهریور، مساحت 81/799 هکتار (06/15%) در کلاس شایستگی متوسط، 54/2554 هکتار (56/43%) در کلاس شایستگی کم و 65/2509 هکتار (38/41%) در کلاس فاقد شایستگی قرار گرفت. می‌توان نتیجه گرفت بهترین زمان مساعد برای زنبورداری در منطقه ماه­های خرداد، تیر، مرداد و شهریور می­باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Honey Bee Husbandry Suitability in Sarab-Sefid Borujerd by Geographical Information System

نویسندگان [English]

  • Golnaz Kheradmand 1
  • Ali Ariapour 2
  • Hamidreza Mehrabi 3

1 Educated MSc. Student Department of Range Management, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran

2 Associate Prof. Department of Range Management, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran

3 Asistant Prof. Department of Range Management, Islamic Azad University, Boroujerd Branch, Iran

چکیده [English]

Honey bee husbandry is one of the multipurpose uses of rangelands that it affects by biotic and abiotic factors that investigated in this study for Sarab-Sefid rangeland of Borujerd County. To evaluation of honey bee husbandry suitability used FAO model include four main model plant cover, weather, topography and distance. Four categories used such as S1 (Suitable), S2 (medium Suitable), S3 (low Suitable) and N (None Suitable). Results show that there is no suitable in April for honey bee husbandry in any part of the area. Also according to mountainous and cold weather in spring and summer subsequently short time to plants growth and according to more grasses families of plants whole area was not in class S1. Honey bee husbandry model in April-May it falls in S3 and N classes with 1152.67 (19.66%) and 4711.76 (80.43%) hec respectively. In May-June months 883.42 (15.06%), 2002.86 (34.15%) and 2978.15 (50.79%) hec falls in S2, S3 and N classes respectively. This result was obtained for June-July so that 799.81 (15.06%), 2437.79 41.57%) and 2626.81 (43.37%) hec falls in S2, S3 and N classes respectively and for July-August-September 799.81 (15.06%) hec in S2 class, 2554.54 (43.56%) hec in S3 and 2509.65 (41.38%) hec fall in N class. Consequently, best time to honey bee husbandry is May to September months.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Precipitation
  • Honey bee husbandry
  • Rangelands
  • Attraction
  • Nectar