نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

2 استاد دانشکدۀ منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

3 دانشیار دانشکدۀ منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

بیش از 20 نژاد گوسفندی با جثه­های متفاوت، از مراتع مناطق مختلف آب و هوایی استفاده می­کنند که باید ضریب تبدیل هر نژاد نسبت به واحد دامی، مشخص شود. در این راستا، طی سال­های 86-1381 از هر یک نژادهای گوسفندی چرا کننده در مناطق مرکزی، دو گله انتخاب شد. از میان گله­های منتخب، 30 رأس دام به­صورت تصادفی در رده­های مختلف سنی و جنسی و در فصول مختلف چرا، وزن­کشی و وزن آن­ها تعیین گردید. میانگین وزن ‌میش­های سه و چهار ساله، به عنوان وزن بالغ هر نژاد در نظر گرفته شد. از نسبت وزن متابولیکی (وزن زنده به توان 75/0) نژادها به وزن متابولیکی واحد دامی، ضریب تبدیل هر نژاد به واحد دامی (معادل واحد دامی) محاسبه شد. بر اساس نتایج، نژاد نائینی جزء نژادهای سبک جثه، نژادهای زندی، کرمانی، افشاری و ورامینی، متوسط جثه و نژاد شال جزء نژادهای سنگین جثه می­باشد. معادل واحد دامی هر یک از نژادها نسبت به واحد دامی به ترتیب، 7/0، 86/0، 9/0، 97/0، 06/1 و 20/1 می­باشد. بر اساس ضریب تبدیلی پیشنهادی و با استفاده از معادلۀ پیشنهادی MAFF، نیاز روزانۀ هر یک از نژادها به ترتیب، 76/4، 85/5، 12/6، 60/6، 21/7 و 16/8 مگاژول در روز در حالت نگهداری و در شرایط چرا در مرتع محاسبه گردید. نتایج بیانگر آن است که در نظر گرفتن مقدار یکسان علوفه، به عنوان نیاز روزانۀ نژادهای گوسفندی چرا کننده در مرتع برای محاسبۀ ظرفیت چرا، بدون توجه به اندازه و جثۀ آن­ها صحیح نمی­باشد.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Animal Unit Equivalent and Daily Requirement of Sheep Breeds Grazing in Central Regions of Iran

نویسندگان [English]

  • javad Motamedi(torkan) 1
  • Hossein Arzani 2
  • Mehdi Ghorbani 3

1 Associate Professor, Rangeland Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.

2 University of Tehran

3

چکیده [English]

More than 20 sheep breeds having different body size utilize various rangelands in different climate regions which the conversion coefficient of each breed compared to animal unit must be recognized. For this purpose, two herds were selected from each breed sheep grazing at the central region during 2001-2007. Among selected herds, 30 animals randomly weighted at various age and sex groups and at various grazing seasons. Mean weight of three and four years old sheep was considered as mature weight of each breed. Conversion coefficient of each breed to animal unit (animal unit equivalent) calculated from the ratio of metabolic weight ((live weight)0.75 to animal unit metabolic weight. According to the results, Naeeini breed classified as light body breeds, Zandi, Kermani and Varamini as medium body and Shaal as heavy body breeds. Equivalent animal unit for each breed to animal unit were 0.7, 0.86, 0.9, 0.97, 1.06 and 1.20. based on proposed conversion coefficient and using MAFF proposed equation, daily requirement of each breed at maintenance condition and at grazing condition were as 4.76, 5.85, 6.12, 6.60, 7.21 and 8.16 MJ per day. Results represent that considering to same forage amount as daily requirement of grazing sheep breed in rangelands in order to calculating grazing capacity, without considering their body size is not valid.

کلیدواژه‌ها [English]

  • animal unit
  • animal unit equivalent
  • daily requirement
  • sheep breeds
  • rangelands