نویسنده = سید حمیدرضا صادقی
تعداد مقالات: 6
1. مقایسه تغییرات مکانی فرسایش خاک در آبخیز‌های شاهد و نمونه گنبد در استان همدان

دوره 71، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 405-417

10.22059/jrwm.2018.202889.984

سید حمیدرضا صادقی؛ زهرا هاشمی آریان؛ مهدی وفاخواه؛ زینب کریمی


3. پویایی الگو‌های پسماند رسوبی طی وقایع رگبار

دوره 70، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 125-138

10.22059/jrwm.2017.61971

پری سعیدی؛ سید حمیدرضا صادقی؛ عبدالرسول تلوری


4. ارزیابی دقت روش‏ های منحنی زمان مساحت در تهیة آب‏ نمود واحد لحظه‏ ای

دوره 68، شماره 3، مهر 1394، صفحه 647-656

10.22059/jrwm.2015.56142

حمید رضا مرادی؛ هانیه اسدی؛ سید حمید رضا صادقی؛ عبدالرسول تلوری


6. تهیة مدل برآورد رسوب روزانه در حوزة آبخیز جنگلی کجور

دوره 67، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 1-15

10.22059/jrwm.2014.50824

ذکریا اسدالهی؛ مهدی وفاخواه؛ سید حمید رضا صادقی