نویسنده = Hossein Bashari
تعداد مقالات: 5
1. اثر تغییر اقلیم بر آشیان اکولوژیک اقلیمی گونه گیاهی (Bromus tomentellus Boiss) با استفاده از مدل Maxent در استان اصفهان

دوره 71، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 857-867

آزاده بذرمنش؛ مصطفی ترکش؛ حسین بشری؛ سعید پورمنافی


4. آثار پساب بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک در پروژه‌های بیولوژیکی احیای مراتع (مطالعة موردی شرق اصفهان)

دوره 68، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-13

حسین بشری؛ مصطفی ترکش اصفهانی؛ طیبه شاه‌آبادی؛ محمدرضا مصدقی