نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

گیاهان دارویی دارای کاربردهای درمانی در جوامع بومی مستقر در دامنه سبلان ‏(مطالعه موردی: شهرستان مشکین‌شهر، استان اردبیل)‏

محسن سبزی نوجه ده؛ مینا امانی؛ مهدی یونسی حمزه خانلو؛ لیلا بدری؛ امید فتحی زاده؛ اسماعیل شیدای کرکج

دوره 74، شماره 3، آذر 1400، صفحه 529-542

10.22059/jrwm.2021.311829.1542