نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بهینه‌سازی شکل و اندازة واحدهای نمونه برای افزایش دقت و صحت برآورد تراکم گون خاردار (Astragalus verus) در مراتع مایان مشهد

زهرا زنگنه؛ کمال الدین ناصری؛ فریدون ملتی؛ منصور مصداقی

دوره 68، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 81-94

https://doi.org/10.22059/jrwm.2015.53885

چکیده
  چون اندازه‏گیری تراکم گیاهان، اغلب، به کمک پلات و در اکثر موارد به روش شمارش پایه‏ها صورت می‏گیرد، اندازه و شکل پلات از نخستین مواردی است که باید دربارة آن تصمیم‌گیری شود. در این تحقیق اثر اشکال و سطوح مختلف پلات بر دقت و صحت نمونه‏گیری به ‏منظور برآورد تراکم گیاه گون خاردار‌ـ که یکی از گونه‏های غالب در منطقه و دارای پایه‏های ...  بیشتر

بررسی رابطة تولید مرتع با پارامترهای اقلیمی مؤثر و شاخص‌های خشکسالی در مراتع ندوشن

سمانه محمدی مقدم؛ ابوالفضل مساعدی؛ محمد جنگجو؛ منصور مصداقی

دوره 68، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 131-148

https://doi.org/10.22059/jrwm.2015.53890

چکیده
  با آنکه بارندگی مهم‌ترین عامل تأثیرگذار در تولید مرتع است، اطلاعات اندکی دربارة روابط تولید مرتع تحت تأثیر متقابل عوامل آب‌وهوایی و، به‌ویژه، شاخص‌های خشکسالی وجود دارد. این پژوهش با هدف بررسی ارتباط تولید مرتع با عوامل آب‌و‌هوایی بارندگی، دما، تبخیر، تعرق، شاخص‌های خشکسالی بارش استانداردشده (SPI)، و شناسایی خشکسالی (RDI) در منطقة ...  بیشتر

بررسی اثر حفاظتی گیاهان بوته‏ای از گیاهان زیراشکوب در برابر چرای دام

طاهره صادقی شاهرخت؛ محمد جنگجو؛ منصور مصداقی

دوره 67، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 73-82

https://doi.org/10.22059/jrwm.2014.50829

چکیده
  بوته‏های مرتعی ممکن است گونه‏های گیاهی زیر‏اشکوب خود را در برابر چرای دام محافظت کنند، که به این پدیده تسهیل مکانیکی گویند. اثر تسهیل بوته‏ها ممکن است تحت تأثیر شدت بهره‌برداری از مرتع قرار گیرد. در یک عملیات میدانی، تسهیل مکانیکی بوته‏ها در سه منطقة چرای شدید، چرای متوسط، و قرق در مراتع خشک کاخک گناباد، در بهار و تابستان ...  بیشتر

ارزیابی تاثیر گیاه کافوری گونه Camphorosma monspeliaca بر عناصر خاکی در استان چهارمحال و بختیاری

حجت‌ا... خ دری‌غریب‌وند؛ قاسمعلی دیانتی‌تیلکی؛ منصور مصداقی؛ منوچهر سرداری

دوره 62، شماره 1 ، خرداد 1388

چکیده
  در این پژوهش رویشگاه گونه Camphorosma monspeliaca در استان چهارمحال و بختیاری مورد بررسی قرارگرفت. گونه C. monspeliaca یکی از گونه‌های غیر بومی در استان و انحصاری رویشگاه دوتو تنگ صیاد است که در محدوده‌ای به گستره 3500 هکتار پراکنش دارد. با توجه به احتمال تاثیر گونه‌های غیربومی بر محیط رویشی جدید، عناصر خاک در دو عمق 10- 0 سانتیمتری و 30-10سانتیمتری در ...  بیشتر