نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
واسنجی و ارزیابی مدل SWMM به منظور شبیه‏ سازی رواناب شهری (مطالعة موری: شهرک امام علی(ع) شهر مشهد)

شهرام خلیقی؛ محمد رستمی خلج؛ محمد مهدوی؛ علی سلاجقه

دوره 68، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 487-498

https://doi.org/10.22059/jrwm.2015.56133

چکیده
  از مشخصه‏های مناطق شهری سطوح نفوذناپذیر وسیع و وجود آبراهه‏های ساختة دست بشر است. افزایش شهر‏نشینی در دهه‏های اخیر و رشد سریع شهرها به سمت حوضه‏های آبخیز بالادست، فرایند‏های بارش- رواناب را در حوضه‏های شهری به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است. به همین دلیل، برای نشان‌دادن این فرایندها، در طراحی‏های مناسب یا ارزیابی سیستم‏های ...  بیشتر

واسنجی روش‏های مختلف برآورد تلفات بارش در مدل HEC- HMS به‌منظور شبیه‌سازی رواناب سطحی (مطالعة موردی: حوزة آبخیز کن)

قباد رستمی زاد؛ شهرام خلیقی سیگارودی؛ محمد مهدوی

دوره 66، شماره 3 ، آبان 1392، ، صفحه 359-371

https://doi.org/10.22059/jrwm.2013.36513

چکیده
  پارامترهایی همچون برگاب، نفوذ، ذخیرة آب در چالاب‏های سطح زمین و پروفیل خاک، و تبخیر و تعرق از مجموعۀ عواملی است که در یک حوضه سبب تلفات و مانع تبدیل مستقیم بارش به رواناب می‏شود. در این تحقیق، سعی بر آن شد تا با استفاده از مدل HEC- HMS و مقایسة نتایج حاصل از روش‏های مختلف برآورد تلفات بارش (روش تلفات‌نمایی، شرایط اولیه و میزان ثابت ...  بیشتر