نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
تقویت سرمایه اجتماعی برون گروهی در راستای استقرار مدیریت اجتماع محور در مناطق خشک

علیرضا استعلاجی؛ احمد حاج علیزاده؛ مسعود حیدروند

دوره 70، شماره 3 ، آذر 1396، ، صفحه 569-580

https://doi.org/10.22059/jrwm.2017.234384.1134

چکیده
  رویکرد مدیریت اجتماع محور از جمله رویکردهایی است که اهمیت فزاینده‌ای در فراگرد مدیریت سرزمین دارد که در آن افراد محلی در تمامی مراحل برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های مدیریتی سرزمین، فعالانه مشارکت می‌کنند و در مرکز تصمیم‌گیری‌ها قرار دارند. با توجه به اینکه رویکرد اجتماع محور تأثیر بسزایی بر ارتقاء سرمایه اجتماعی برون گروهی دارد، ...  بیشتر

ارزیابی سرمایه اجتماعی شبکه ذینفعان در راستای توسعه پایدار محلی

داوود حسن آبادی؛ احمد حاج علیزاده؛ مسعود حیدروند

دوره 70، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 71-86

https://doi.org/10.22059/jrwm.2017.61967

چکیده
  سرمایه اجتماعی یکی از ارکان اصلی در توسعه پایدار محلی و توانمندسازی اجتماعی محسوب می­گردد. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی سرمایه اجتماعی در رسیدن به توسعه پایدار محلی در شهر سه قلعه شهرستان سرایان استان خراسان جنوبی می­باشد که در این منطقه پروژه بین­الملل توانمندسازی جوامع محلیجرا شده است. در این تحقیق میزان روابط اعتماد و مشارکت ...  بیشتر