نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بررسی پتانسیل استحصال آب باران برای شرب دام با استفاده تحلیل تصمیم‌گیری چند معیاره و ارزیابی دیدگاه بهره‌برداران (مطالعۀ موردی: مراتع قشلاقی شمال دشت آق قلا)

هسل پوری؛ واحدبردی شیخ؛ حسن یگانه

دوره 73، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 273-291

https://doi.org/10.22059/jrwm.2020.299148.1475

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف مکان‌یابی مناطق مناسب استحصال آب باران در سطح مراتع شمال شهرستان آق‌قلا برای تأمین آب شرب مورد نیاز دام با استفاده از معیارهای تأثیرگذار و سیستم­های تصمیم­گیری چندمعیاره صورت گرفت. با استفاده از روش تلفیق سیستم‌های تصمیم‌گیری چند معیاره و نرمال سازی داده‌های رستری پیوسته در محیط GIS نسبت به تهیۀ نقشۀ پتانسیل ...  بیشتر