کلیدواژه‌ها = ترسیب کربن
عوامل اجتماعی- اقتصادی مؤثر بر مشارکت روستائیان استان قم در اجرای پروژۀ ترسیب کربن

دوره 73، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 843-863

10.22059/jrwm.2021.303920.1510

کبری کریمی؛ اسماعیل کرمی دهکردی؛ ماتیوس بوشکر


تأثیر شدت‏های مختلف چرای دام بر میزان ترسیب کربن و ذخیره ازت خاک (مطالعه موردی: قطعه چهار شهریار)

دوره 69، شماره 2، تیر 1395، صفحه 427-436

10.22059/jrwm.2016.61693

محمد جعفری؛ حسین آذرنیوند؛ احمد صادقی پور؛ نادیا کمالی؛ احمد حیدری؛ حسن مداح عارفی