مقایسه ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک در کاربری‌های مختلف سازندهای گچساران و آغاجاری (بررسی موردی: حوزه آبخیز مرغا شهرستان ایذه)

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس،

2 استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس

3 Senior Expert of Range Management

چکیده

هدف بررسی ارزیابی تغییر کاربری اراضی بر برخی ویژگی‌های فیزیکو شیمیایی خاک مانند درصد ماسه خیلی ریز، درصد رس، درصد شن، درصد سیلت، اسیدیته، هدایت الکتریکی، رطوبت، ماده آلی، کربنات کلسیم در دو سازند گچساران و آغاجاری صورت گرفت. بدین منظور در سازند آغاجاری در 7 نقطه و با سه بار تکرار و سازند گچساران در 6 نقطه و با 3 بار تکرار و در سه کاربری مرتع، منطقه مسکونی و اراضی کشاورزی نمونه‌برداری خاک انجام شد. نمونه‌برداری از عمق 0-20 سانتی متری خاک برداشت شد. پس از انجام آزمایش‌های مربوط، نتایج مورد بررسی قرار گرفت. بر پایه نتایج بدست آمده، کاربری مرتع در دو سازند گچساران و آغاجاری از لحاظ درصد رس، شن، EC، pH، رطوبت و کربنات کلسیم دارای اختلاف معنی‌داری می‌باشند و در دیگر موارد اختلافی دیده نشد. بین کاربری زراعی در دو سازند گچساران و آغاجاری از لحاظ درصد ماسه خیلی ریز، شن، درصد رس، رطوبت و کربنات کلسیم اختلاف معنی‌داری می‌باشند و در دیگر موارد اختلافی دیده نشد. در کاربری مسکونی در دو سازند گچساران و آغاجاری تنها از لحاظ درصد رس و EC، دارای اختلاف معنی‌داری می‌باشند و در دیگر موارد اختلافی دیده نشد. در هر سازند نیز کاربری‌ها نقش موثری در تغییر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک داشتند.

کلیدواژه‌ها