نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس،

2 استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس

3 Senior Expert of Range Management

چکیده

هدف بررسی ارزیابی تغییر کاربری اراضی بر برخی ویژگی‌های فیزیکو شیمیایی خاک مانند درصد ماسه خیلی ریز، درصد رس، درصد شن، درصد سیلت، اسیدیته، هدایت الکتریکی، رطوبت، ماده آلی، کربنات کلسیم در دو سازند گچساران و آغاجاری صورت گرفت. بدین منظور در سازند آغاجاری در 7 نقطه و با سه بار تکرار و سازند گچساران در 6 نقطه و با 3 بار تکرار و در سه کاربری مرتع، منطقه مسکونی و اراضی کشاورزی نمونه‌برداری خاک انجام شد. نمونه‌برداری از عمق 0-20 سانتی متری خاک برداشت شد. پس از انجام آزمایش‌های مربوط، نتایج مورد بررسی قرار گرفت. بر پایه نتایج بدست آمده، کاربری مرتع در دو سازند گچساران و آغاجاری از لحاظ درصد رس، شن، EC، pH، رطوبت و کربنات کلسیم دارای اختلاف معنی‌داری می‌باشند و در دیگر موارد اختلافی دیده نشد. بین کاربری زراعی در دو سازند گچساران و آغاجاری از لحاظ درصد ماسه خیلی ریز، شن، درصد رس، رطوبت و کربنات کلسیم اختلاف معنی‌داری می‌باشند و در دیگر موارد اختلافی دیده نشد. در کاربری مسکونی در دو سازند گچساران و آغاجاری تنها از لحاظ درصد رس و EC، دارای اختلاف معنی‌داری می‌باشند و در دیگر موارد اختلافی دیده نشد. در هر سازند نیز کاربری‌ها نقش موثری در تغییر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک داشتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparing Soil Physicochemical Characteristics in Different Land Uses Gachsaran and Aghajari Formations

نویسندگان [English]

  • H. Saidian 1
  • H. R. Moradi 2
  • F. Tarnian 3

چکیده [English]

Using of different systems of soil plough after changing unconsciously and non-scientific of land use, other soil physical and chemical characteristics affected. This fact, especially in marginal lands and mountainous regions is more visible. This research compared with the purpose of studying land use changing on some soil physical and chemical characters like very tiny sand percent, pH, Ec, clay percent, sand percent, silt percent, soil moisture, calcium carbonate in Gachsaran and Aaghajari formation. So that in aghajari formation 7 points and with 3 replicates and in gachsaran formation 6 points and with replicates in three land uses range, residential and agricultural land uses sampling of soil was done. Sampling of the depth 0-20 cm soil was done. After tests implement are concerned, the results were investigated. According to the results, range land in two Aghajari and Gachsaran formations in terms of clay percent, sand, EC, pH, moisture and Calcium Carbonate a meaningful difference have, and in other cases was not seen any disagreement. between agriculture land use in two Aghajari and Gachsaran formations in terms of very tiny sand percent, sand, clay, moisture and calcium carbonate meaningful difference have, and in other cases was not seen any disagreement. In residential land use in two Gachsaran and Aghajari formations only in clay percent and EC, there are a meaningful difference, and in other cases was not seen any disagreement. In each formation also land uses had effective role in soil physical and chemical characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aghajari formation
  • Gachsaran
  • Land Use
  • Soil physical and chemical characteristics