بررسی اثر شدتهای مختلف چرای دام بر ویژگیهای شیمیایی خاک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه ملایر

2 استاد گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشگاه تهران

3 استادیار، گروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی-کرمانشاه

4 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه تهران

5 دانش آموخته کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه ملایر

6 دانش آموخته کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه تهران

چکیده

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی تأثیر شدت­های مختلف چرای دام بر ویژگی­های شیمیایی خاک در مراتع کوهستانی حوضة زوجی گنبد همدان انجام شد. در منطقة مورد مطالعه سه سایت با شدت چرایی سبک، متوسط و سنگین تعیین و سپس نمونه­های خاک از سه عمق 10-0، 20-10 و 30-20 سانتی­متر جمع­آوری گردید. جهت مقایسة داده­ها در سه منطقة چرایی از روش آنالیز واریانس یکطرفه (ANOVA) استفاده شد. نتایج نشان داد با افزایش شدت چرا مقادیرTotal Nitrogen, Organic Carbon  وOrganic Mater  به طور معنی­داری کاهش پیدا کرد و در لایة سطحی بیشتر از سایر لایه­ها بود. مقدار کلسیم و منیزیم در سه منطقه تفاوت زیادی با هم نداشت؛ به عبارت دیگر، کمتر تحت تأثیر مدیریت­های متفاوت چرا قرار گرفت. کاهش OC بیانگر کاهش ذخایر کربن خاک بود که به همراه کاهش TN منجر به کاهش کیفیت و حاصلخیزی خاک شد. چرای دام با شدت زیاد از ویژگی­های ذاتی سیستم چرای آزاد طولانی مدت است که خطری جدی برای کیفیت خاک و سلامت محیط زیست محسوب می­شود.

کلیدواژه‌ها