نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه ملایر

2 استاد گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشگاه تهران

3 استادیار، گروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی-کرمانشاه

4 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه تهران

5 دانش آموخته کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه ملایر

6 دانش آموخته کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه تهران

چکیده

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی تأثیر شدت­های مختلف چرای دام بر ویژگی­های شیمیایی خاک در مراتع کوهستانی حوضة زوجی گنبد همدان انجام شد. در منطقة مورد مطالعه سه سایت با شدت چرایی سبک، متوسط و سنگین تعیین و سپس نمونه­های خاک از سه عمق 10-0، 20-10 و 30-20 سانتی­متر جمع­آوری گردید. جهت مقایسة داده­ها در سه منطقة چرایی از روش آنالیز واریانس یکطرفه (ANOVA) استفاده شد. نتایج نشان داد با افزایش شدت چرا مقادیرTotal Nitrogen, Organic Carbon  وOrganic Mater  به طور معنی­داری کاهش پیدا کرد و در لایة سطحی بیشتر از سایر لایه­ها بود. مقدار کلسیم و منیزیم در سه منطقه تفاوت زیادی با هم نداشت؛ به عبارت دیگر، کمتر تحت تأثیر مدیریت­های متفاوت چرا قرار گرفت. کاهش OC بیانگر کاهش ذخایر کربن خاک بود که به همراه کاهش TN منجر به کاهش کیفیت و حاصلخیزی خاک شد. چرای دام با شدت زیاد از ویژگی­های ذاتی سیستم چرای آزاد طولانی مدت است که خطری جدی برای کیفیت خاک و سلامت محیط زیست محسوب می­شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of different intensities of grazing on soil chemical properties

نویسندگان [English]

 • Bakhtiar Fattahi 1
 • Mohammad Jafari 2
 • Soheila Aghabeigi Amin 3
 • mahdieh salehi 4
 • ayoub karimi 5
 • Azad Karami 6

1 Assistant Professor, Department of Watershed and Rangeland, Faculty of Natural Resources and Environment, Malayer University, Hamedan-Iran.

3 Assistant Professor, Department of Natural Resources, Faculty of Agriculture, Razi University, Kermanshah-Iran

4 6. Former M.Sc. Student of Range management, Faculty of Natural Resources, Tehran University, Tehran-Iran.

5 Former M.Sc. Student of Range management, Faculty of Natural Resources and Environment, Malayer University, Malayer-Iran.

6 Former M.Sc. Student of Range management, Faculty of Natural Resources, Tehran University, Tehran-Iran.

چکیده [English]

Abstract
This study aimed to investigate the effect of different intensities of grazing on soil chemical properties on Gonbad paired basins-Hamadan. The objective of this research was to characterize the impact of sheep grazing intensity on soil chemical behavior on mountainous in Hamadan rangelands (Gonbad paired basins). Grazing intensity was classified as light, moderate and heavy, then the soil samples from the three depths of 0-10, 10-20 and 20-30 cm were collected. The soil data was analyzed via SPSS (ANOVA). Results showed that the soil OC, total N content and organic matter decreased significantly with grazing intensity and they were greatest at the surface and decreased with depth. The amount of Calcium and Magnesium won't be affected by grazing intensity. The decreases in soil OC suggest Carbon storage in the soil of grassland declined as grazing intensity increased. Combined with the decreases in soil TN content, this also means heavy grazing could lead to decreases in soil quality and fertility. Uneven grazing intensity is an inherent feature of a season long-grazing system and there are risks to avoid quality and environmental health.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Rangeland
 • Grazing
 • soil
 • Carbon
 • Nitrogen