دوره و شماره: دوره 62، شماره 2 - شماره پیاپی 325065، مهر 1388، صفحه 167-299 (نشریه مرتع و آبخیزداری (مجله منابع طبیعی ایران)) 
2. تعیین معادل واحد دامی و انرژی مورد نیاز روزانه گوسفند نژاد سنجابی

صفحه 175-186

حسین ارزانی؛ علی اسفندیاری؛ حمید نوروزیان؛ مهدی قربانی؛ جواد ترکان


4. بررسی عامل‌های محیطی موثر بر پراکنش پوشش گیاهی مراتع زیرکوه شهرستان قاین

صفحه 197-211

محمد جعفری؛ علی طویلی؛ مسلم رستم پور؛ محمد علی زارع چاهوکی؛ جلیل فرزادمهر


شماره‌های پیشین نشریه

نشریه مرتع و آبخیزداری (مجله منابع طبیعی ایران)
مهر 1388، صفحه 167-299
نشریه مرتع و آبخیزداری (مجله منابع طبیعی ایران)
خرداد 1388