دوره و شماره: دوره 65، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 433-580 
11. تحلیل شبکه اجتماعی: رویکردی نوین در سیاست‏گذاری و برنامه‏ریزی مدیریت مشارکتی منابع طبیعی

صفحه 553-568

مهدی قربانی؛ حسین آذرنیوند؛ علی اکبر مهرابی؛ سوسن باستانی؛ محمد جعفری؛ هوشنگ نایبی


12. بررسی کارایی منطق فازی در پیش¬بینی جریان روزانه رودخانه

صفحه 569-580

مرتضی نبی زاده؛ ابوالفضل مساعدی؛ امیر احمد دهقانی