کلیدواژه‌ها = مراتع
تعداد مقالات: 11
3. معادل واحد دامی و نیاز روزانۀ نژادهای گوسفندی چرا کننده در مناطق مرکزی کشور

دوره 73، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 199-208

10.22059/jrwm.2018.100502.707

جواد معتمدی (ترکان)؛ حسین ارزانی؛ مهدی قربانی


6. پایش و پیش‌بینی تغییرات کاربری اراضی حوضۀ آبخیز شهرستان فارسان با استفاده از مدل LCM

دوره 72، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 263-278

10.22059/jrwm.2019.258803.1268

سینا نبی زاده؛ عطاالله ابراهیمی؛ معصومه آقابابایی؛ ایرج رحیمی پردنجانی


7. بررسی تأثیر عوامل محیطی بر تولید اولیة سطح زمین (مطالعة موردی: مراتع هیر- نئور استان اردبیل)

دوره 71، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 1055-1071

10.22059/jrwm.2019.243061.1170

اردوان قربانی؛ فرید دادجو؛ مهدی معمری؛ محمود بیدار لرد


8. بررسی اثر شدتهای مختلف چرای دام بر ویژگیهای شیمیایی خاک

دوره 70، شماره 4، دی 1396، صفحه 941-951

10.22059/jrwm.2017.22922.

بختیار فتاحی؛ محمد جعفری؛ سهیلا آقابیگی امین؛ مهدیه صالحی؛ ایوب کریمی؛ آزاد کرمی


9. بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت زمانی چرای دام در مراتع استان لرستان (مطالعۀ موردی: شهرستان کوهدشت)

دوره 70، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 287-297

10.22059/jrwm.2017.231918.1116

سمیرا حاجی پور؛ حسین بارانی؛ حسن یگانه؛ احمد عابدی سروستانی