دوره و شماره: دوره 66، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 1-165 
برآورد تابع تقاضای آب کشاورزی باغات انار روستای چرخاب یزد

صفحه 17-26

10.22059/jrwm.2013.35325

ایمان اسلامی؛ علی اکبر مهرابی؛ غلامرضا زهتابیان؛ مهدی قربانی


تاثیر تغییر کاربری اراضی و تغییرات بارش بر تولید رسوب در حوزة آبخیز طالقان

صفحه 157-165

10.22059/jrwm.2013.35336

علی اکبر نظری سامانی؛ حسام هروی؛ مهدی پناهی؛ مسعود جعفری شلمزاری