دوره و شماره: دوره 71، شماره 2، شهریور 1397 
1. تأثیر تیمار‌های مختلف بر شکست خواب و تحریک جوانه‌زنی بذر گونه (Atriplex leucoclada Boiss)

صفحه 297-305

10.22059/jrwm.2018.250440.1219

سحر آریایی فر؛ ابوالفضل طهماسبی؛ مجید محمداسمعیلی؛ علی راحمی کاریزکی