نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

کارآیی روش‌های مختلف تفکیک داده در افزایش دقّت و صحّت برآورد رسوب معلق ایستگاه‌ها با استفاده از روش نسبت‌ها در منحنی سنجۀ رسوب (مطالعۀ موردی: بخشی از حوضۀ آبخیز اترک واقع در استان گلستان)

عباسعلی قزل سوفلو؛ محبوبه حاجی بیگلو