دوره و شماره: دوره 71، شماره 2، تابستان 1397 
1. تأثیر تیمار‌های مختلف بر شکست خواب و تحریک جوانه‌زنی بذر گونه (Atriplex leucoclada Boiss)

صفحه 297-305

سحر آریایی فر؛ ابوالفضل طهماسبی؛ مجید محمداسمعیلی؛ علی راحمی کاریزکی


2. تغییرات مکانی و زمانی میزان نیترات در آب زیرزمینی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سیلوه)

صفحه 307-319

امید اسدی نلیوان؛ سید سعید غیاثی؛ سادات فیض نیا؛ نرگس سقازاده


5. ارزیابی متغیرهای اقلیمی دشت جیرفت با مدل HadCM3 در دوره‌های آتی

صفحه 355-366

سعید برخوری؛ رسول مهدوی؛ غلامرضا زهتابیان؛ حمید غلامی


9. مقایسه تغییرات مکانی فرسایش خاک در آبخیز‌های شاهد و نمونه گنبد در استان همدان

صفحه 405-417

سید حمیدرضا صادقی؛ زهرا هاشمی آریان؛ مهدی وفاخواه؛ زینب کریمی


20. اثرات بایوچارهای طبیعی و کمپوست زبالۀ شهری بر پارامترهای هیدرولیکی خاک ماسه‌بادی

صفحه 551-561

علی یزدان پناهی؛ خالد احمدالی؛ سلمان زارع؛ تورج شعبانی عمران