دوره و شماره: دوره 75، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-168 
پاسخ جوانه‌زنی گراس‌ها و فورب‌های یکساله و چندساله به محصولات آتش در مراتع نیمه‌استپی

صفحه 153-168

10.22059/jrwm.2022.337596.1642

علی اصغر نقی پور برج؛ مائده شریفی؛ عطاالله ابراهیمی؛ الهام قهساره؛ سینا نبی زاده