نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
دوره 75 (1401)
دوره 74 (1400)
دوره 73 (1399)
دوره 72 (1398)
دوره 71 (1397)
دوره 70 (1396)
دوره 69 (1395)
دوره 68 (1394)
دوره 67 (1393)
دوره 66 (1392)
دوره 65 (1391)
دوره 63 (1389)
شماره 3
نشریه مرتع و آبخیزداری (مجله منابع طبیعی ایران)
آذر 1389، صفحه 277-399
شماره 2
نشریه مرتع و آبخیزداری (مجله منابع طبیعی ایران)
شهریور 1389، صفحه 131-267
شماره 1
نشریه مرتع و آبخیزداری (مجله منابع طبیعی ایران)
خرداد 1389، صفحه 1-130
دوره 62 (1388)