دوره و شماره: دوره 67، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 501-655 
8. بررسی روند تغییرات مکانی غلظت رسوب در طول دامنه

صفحه 587-601

10.22059/jrwm.2015.53476

علی گلکاریان؛ حسن احمدی؛ علی سلاجقه؛ محمد جعفری؛ علی شهبازی


9. پایش شوری خاک با استفاده از داده‏های سنجندة ASTER برای ارزیابی بیابان‏زایی در دشت مروست، استان یزد

صفحه 603-616

10.22059/jrwm.2015.53477

زهرا گیوئی اشرف؛ محمد علی حکیم زاده؛ محمد زارع؛ زهره ابراهیمی خوسفی؛ کاظم دشتکیان


11. تهیة نقشة شوری خاک سطحی با استفاده از تصاویر ماهواره‏ای لندست (مطالعة موردی: بوئین‌زهرا)

صفحه 631-640

10.22059/jrwm.2015.53479

طیبه مصباح زاده؛ حسن احمدی؛ فریدون سرمدیان؛ محمد جعفری؛ حسین آذرنیوند؛ محمد زارع چاهوکی؛ مریم رستمی