نویسنده = حسن احمدی
بررسی عملکرد اقدامات آبخیزداری در حوزه آبخیز کن - سولقان

دوره 70، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 169-180

10.22059/jrwm.2017.61974

گلاله غفاری؛ حسن احمدی؛ امید بهمنی؛ علی اکبر نظری سامانی


بررسی نقش زمان وقوع بارش در میزان تولید علوفۀ مراتع

دوره 68، شماره 4، دی 1394، صفحه 885-899

10.22059/jrwm.2015.56970

مریم آذرخشی؛ محمد مهدوی؛ حسن احمدی؛ حسین ارزانی؛ جلیل فرزادمهر


برآورد تبخیر و تعرق در حوضة آبخیز طالقان با استفاده از تصاویر MODIS و مدل SEBAL

دوره 68، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 385-398

10.22059/jrwm.2015.54937

کاظم نصرتی؛ محسن محسنی ساروی؛ حسن احمدی؛ حسین عقیقی


بررسی عوامل مؤثر بر رسوب‌زایی لس‌ها با کاربرد مدل فیزیکی شبیه‌ساز باران

دوره 68، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 399-412

10.22059/jrwm.2015.54938

محمد نهتانی؛ سادات فیض نیا؛ حسن احمدی؛ حمیدرضا پیروان


تعیین میزان نفوذ عمقی رسوب در عرصه‌های پخش سیلاب مطالعة موردی: ایستگاه پخش سیلاب گچساران

دوره 68، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 15-24

10.22059/jrwm.2015.53872

محسن پادیاب؛ سادات فیض نیا؛ حسن احمدی؛ اردشیر شفیعی


بررسی منابع رسوب حوزه های آبخیز بر اساس روش انگشت نگاری

دوره 66، شماره 2، تیر 1392، صفحه 299-306

10.22059/jrwm.2013.35580

سادات فیض نیا؛ اصغر کوهپیما؛ حسن احمدی؛ علی اصغر هاشمی


بررسی توان جابجایی ماسه‌های بادی در دشت کاشان

دوره 65، شماره 3، آذر 1391، صفحه 411-422

10.22059/jrwm.2012.30027

طیبه مصباح‌زاده؛ حسن احمدی


ارزیابی شاخص‌های معیار بارش سالانه، بارش استاندارد شده و شدت خشکسالی پالمر در مراتع استان قم

دوره 65، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 159-174

10.22059/jrwm.2012.30009

مریم آذرخشی؛ بهنوش فرخ‌زاده؛ محمد مهدوی؛ حسین ارزانی؛ حسن احمدی


ارزیابی شدت فرسایش بادی با بهره گیری از مدل IRIFR. E.A1 (بررسی موردی : ابوزیدآباد کاشان)

دوره 63، شماره 3، آذر 1389، صفحه 399-415

طیبه مصباح زاده؛ حسن احمدی؛ غلامرضا زهتابیان؛ فریدون سرمدیان


بررسی امکان مدلسازی بار معلق رودخانه با استفاده از منطق فازی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز زنجانرود)

دوره 62، شماره 2، مهر 1388، صفحه 283-298

بهارک معتمدوزیری؛ حسن احمدی؛ محمد مهدوی؛ فرود شریفی؛ نصرا... جواهری