نویسنده = حسن احمدی
تعداد مقالات: 13
2. بررسی عملکرد اقدامات آبخیزداری در حوزه آبخیز کن - سولقان

دوره 70، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 169-180

10.22059/jrwm.2017.61974

گلاله غفاری؛ حسن احمدی؛ امید بهمنی؛ علی اکبر نظری سامانی


3. بررسی نقش زمان وقوع بارش در میزان تولید علوفۀ مراتع

دوره 68، شماره 4، دی 1394، صفحه 885-899

10.22059/jrwm.2015.56970

مریم آذرخشی؛ محمد مهدوی؛ حسن احمدی؛ حسین ارزانی؛ جلیل فرزادمهر


4. برآورد تبخیر و تعرق در حوضة آبخیز طالقان با استفاده از تصاویر MODIS و مدل SEBAL

دوره 68، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 385-398

10.22059/jrwm.2015.54937

کاظم نصرتی؛ محسن محسنی ساروی؛ حسن احمدی؛ حسین عقیقی


5. بررسی عوامل مؤثر بر رسوب‌زایی لس‌ها با کاربرد مدل فیزیکی شبیه‌ساز باران

دوره 68، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 399-412

10.22059/jrwm.2015.54938

محمد نهتانی؛ سادات فیض نیا؛ حسن احمدی؛ حمیدرضا پیروان


6. تعیین میزان نفوذ عمقی رسوب در عرصه‌های پخش سیلاب مطالعة موردی: ایستگاه پخش سیلاب گچساران

دوره 68، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 15-24

10.22059/jrwm.2015.53872

محسن پادیاب؛ سادات فیض نیا؛ حسن احمدی؛ اردشیر شفیعی


7. بررسی منابع رسوب حوزه های آبخیز بر اساس روش انگشت نگاری

دوره 66، شماره 2، تیر 1392، صفحه 299-306

10.22059/jrwm.2013.35580

سادات فیض نیا؛ اصغر کوهپیما؛ حسن احمدی؛ علی اصغر هاشمی


8. بررسی توان جابجایی ماسه‌های بادی در دشت کاشان

دوره 65، شماره 3، آذر 1391، صفحه 411-422

10.22059/jrwm.2012.30027

طیبه مصباح‌زاده؛ حسن احمدی


9. ارزیابی شاخص‌های معیار بارش سالانه، بارش استاندارد شده و شدت خشکسالی پالمر در مراتع استان قم

دوره 65، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 159-174

10.22059/jrwm.2012.30009

مریم آذرخشی؛ بهنوش فرخ‌زاده؛ محمد مهدوی؛ حسین ارزانی؛ حسن احمدی


10. ارزیابی شدت فرسایش بادی با بهره گیری از مدل IRIFR. E.A1 (بررسی موردی : ابوزیدآباد کاشان)

دوره 63، شماره 3، آذر 1389، صفحه 399-415

طیبه مصباح زاده؛ حسن احمدی؛ غلامرضا زهتابیان؛ فریدون سرمدیان


11. بررسی آستانه توپوگرافی و عوامل موثر بر رسوب‌زایی و گسترش خندق‌هادر منطقه نی‌ریز استان فارس

دوره 63، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 41-52

سیدمسعود سلیمان پور؛ مجید صوفی؛ حسن احمدی


12. بررسی امکان مدلسازی بار معلق رودخانه با استفاده از منطق فازی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز زنجانرود)

دوره 62، شماره 2، مهر 1388، صفحه 283-298

بهارک معتمدوزیری؛ حسن احمدی؛ محمد مهدوی؛ فرود شریفی؛ نصرا... جواهری