دوره و شماره: دوره 74، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 689-938 
تحلیل روند مشخصه‌های بارش سالانه و فصلی در ناحیه رویشی هیرکانی

صفحه 785-798

10.22059/jrwm.2021.331351.1617

پدرام عطارد؛ مهدیه گروسیها؛ محمد جواد مهدی خانی؛ سمیرا بیرانوند


ارتباط خصوصیات سیمای سرزمین با تنوع گونه‌ای وتنوع عملکرد مراتع نیمه-استپی

صفحه 799-820

10.22059/jrwm.2022.328502.1608

سمانه سادات محزونی کچپی؛ پژمان طهماسبی؛ عطاالله ابراهیمی؛ محمد حسن جوری؛ محسن فعال فیض آبادی؛ رضا امیدی پور