دوره و شماره: دوره 65، شماره 2 - شماره پیاپی 1339218، تابستان 1391، صفحه 159-276 (نشریه مرتع و آبخیزداری (مجله منابع طبیعی ایران)) 
5. تعیین نیاز غذایی روزانه گوسفند نژاد لری در مراتع فریدونشهر

صفحه 217-229

ابراهیم گویلی؛ محمدرضا وهابی؛ فاضل امیری؛ شیوا رشیدی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1391، صفحه 433-580
نشریه مرتع و آبخیزداری (مجله منابع طبیعی ایران)
پاییز 1391، صفحه 277-432
نشریه مرتع و آبخیزداری (مجله منابع طبیعی ایران)
تابستان 1391، صفحه 159-276