دوره و شماره: دوره 72، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 879-1166 
بررسی رفتار مکانیکی ماسه‌بادی تحت تأثیر استفاده از خاک‌پوش‌های ملاس و لیکور سیاه

صفحه 1061-1073

10.22059/jrwm.2020.291883.1428

مریم ممبنی؛ حمیدرضا عسگری؛ علی محمدیان بهبهانی؛ سلمان زارع؛ حسین یوسفی