نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
مقایسۀ امکان تکثیر سه گونۀ گندمی بومی ماسه‌زارهای ساحلی استان هرمزگان از طریق بذر و استولون

محمد اکبریان؛ رحمان اسدپور؛ مریم مصلحی؛ امید ذاکری

دوره 72، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 879-887

https://doi.org/10.22059/jrwm.2020.245643.1187

چکیده
  در سواحل استان هرمزگان، گونه‌های گیاهی وجود دارند که به فاصلۀ کمی از خط ساحلی رشد و استقرار یافته‌اند، به نظر می‌رسد این گونه‌ها قابلیت آن‌را داشته‌باشند که به‌عنوان گونه‌ای کاربردی جهت احیاء اراضی ماسه‌ای ساحلی مورد استفاده قرار گیرند. هدف اصلی این مقاله، تعیین بهترین روش تکثیر Halopyrom mucronatum, Aeluropus lagopoides, Sporobolus arabicus  به عنوان ...  بیشتر

برآورد و رتبه‌بندی ارزش حفاظتی خدمات منتخب اکوسیستم‌های مرتعی از دیدگاه ترجیحات مردمی (مطالعۀ موردی: اکوسیستم مرتعی شیخ موسی)

یدالله بستان؛ احمد فتاحی اردکانی؛ مجید صادقی نیا؛ مسعود فهرستی ثانی

دوره 72، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 889-909

https://doi.org/10.22059/jrwm.2020.281734.1384

چکیده
  توجه به اکوسیستم­های مرتعی از آن جهت مهم است که اکوسیستم­های مرتعی اثرات قابل توجه­ای بر کشاورزی و امنیت غذایی انسان­ها داشته و همچنین دارای کارکردهای مختلفی می­باشند که ادامۀ زندگی برای انسان­ها بدون آن­ها ممکن نخواهد بود. از این­رو هدف از مطالعۀ حاضر برآورد ارزش حفاظتی و بررسی سهم و رتبه­بندی خدمات منتخب اکوسیستم ...  بیشتر

بررسی تأثیر سالیسیلیک اسید بر جوانه‌زنی سه گونۀ L. Cynara scolymus (کنگر فرنگی)، Foeniculum vulgare .Mill (رازیانه) و Nigella sativa L. (سیاه دانه) تحت تنش شوری

مجتبی پیری؛ علیرضا خوانین زاده؛ حمید سودایی زاده

دوره 72، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 911-925

https://doi.org/10.22059/jrwm.2019.274658.1346

چکیده
  جهت بررسی تأثیر پیش تیمار سالیسیلیک اسید بر شاخص­های جوانه‌زنی گیاه کنگر فرنگی (Cynara scolymus)، رازیانه (­Foeniculum vulgare .Mill­) و سیاه دانه (Nigella sativa L) تحت تنش شوری آزمایشی به صورت فاکتوریل، در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در شرایط آزمایشگاهی به اجرا درآمد. عوامل آزمایش شامل تیمارهای سالیسیلیک اسید در 4 سطح (­بدون سالیسیلیک اسید ...  بیشتر

مقایسۀ روش‎های فاصله‎ای برآورد تراکم دو گونۀ Astragalus verus Olivier و Astragalus albispinus Sirj. & Bornm. (مطالعۀ موردی: مرتع مرجن بروجن)

حمید جمالی؛ عطاالله ابراهیمی؛ الهام قهساره؛ فاطمه پردل

دوره 72، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 926-940

https://doi.org/10.22059/jrwm.2020.270359.1321

چکیده
  تراکم مهم­ترین شاخص‌ ارزیابی تغییر جمعیت­ گیاهی بوده که روش‌های مختلفی برای اندازه­گیری آن توسعه یافته که ارزیابی دقت هر روش‌ حائز اهمیت زیادی است. برای ارزیابی روش‌های فاصله‌ای اندازه‌گیری تراکم گونه‌های Astragalus verusو  Astragalus albispinusدر مراتع استپی مرجنِ بروجن، مساحتی 32000 مترمربعی به هشت قطعه 4000 مترمربعی تقسیم و نمونه‌برداری ...  بیشتر

بررسی و مقایسۀ عناصر غذایی خاک در کاربری و الگوی کشت مختلف (منطقۀ مطالعاتی: اشتهارد)

شیما جوادی؛ غلامرضا زهتابیان؛ محمد جعفری؛ حسن خسروی؛ اعظم ابوالحسنی

دوره 72، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 941-950

https://doi.org/10.22059/jrwm.2019.274414.1348

چکیده
  کاهش کیفیت و سلامت خاک به دلیل عدم مدیریت مناسب زمین و یا تغییر در کاربری اراضی در مناطق خشک و نیمه‌خشک ایران به یک چالش اساسی تبدیل شده که بر عناصر غذایی خاک نیز تأثیرگذار است. با توجه به اهمیتی که عناصر غذایی در رشد و نمو گیاه دارند، این تحقیق با هدف بررسی و مقایسۀ عناصر غذایی خاک در دو لایۀ سطحی و تحتانی در اراضی کشاورزی منطقۀ اشتهارد ...  بیشتر

تأثیر عملیات پرورشی بر جست‌زنی تاغ به منظور تعیین بهترین زمان و ارتفاع هرس (مطالعۀ موردی: تاغزارهای دست‌کاشت اشتهارد)

صادق حسین‌نیایی؛ حسین آذرنیوند؛ محمد جعفری؛ محمدعلی زارع چاهوکی

دوره 72، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 951-964

https://doi.org/10.22059/jrwm.2018.235201.1139

چکیده
  گونۀ تاغ از گیاهان مقاوم در روﻳﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﺎﺑـﺎﻧﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ از زﻣـﺎن ﻛﻨﺘـﺮل ﻣﺎﺳﻪﻫﺎی روان ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از راهﺣﻞﻫـﺎی ﻣﺒـﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﻦ ﺑﺎ روش ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻫﻤﻮاره ﻣـﺪ ﻧﻈـﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن و دﺳـﺖاﻧـﺪرﻛﺎران ﺑـﻮده اﺳـﺖ. در این تحقیق که در جنگل­های دست‌کاشت اشتهارد صورت گرفت، اثر زمان ...  بیشتر

پهنه‌بندی مکانی مناطق تغذیۀ آبخوان در مناطق کارستی (مطالعۀ موردی: آبخوان کارستی آژوان- بیستون استان کرمانشاه)

علی دسترنج؛ احمد نوحه گر؛ آرش ملکیان

دوره 72، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 965-978

https://doi.org/10.22059/jrwm.2020.237232.1144

چکیده
  مناطق تغذیه، میزان و توزیـع فضـایی تغذیـه در آبخوان‌های کارستی، به عواملی چون ژئومورفولـوژی کارسـت و میـزان توسـعۀ آن، اقلـیم، شیب، پوشش گیاهی، خاک و عوامل زمین‌شناسی بستگی دارد. آبخوان کارستی آژوان-بیستون در استان کرمانشاه، نقش اصلی را در گسترش مدنیت و تأمین آب موردنیاز جوامع انسانی دارد. هدف این تحقیق، مدل‌سازی مناطق تغذیۀ آبخوان ...  بیشتر

بررسی دیدگاه آبخیزنشینان در اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر مشارکت ضعیف ایشان در طرح‌های آبخیزداری (بررسی موردی: حوزۀ آبخیز مراد آباد میمند، استان فارس)

سید مسعود سلیمان پور؛ امین صالح پور جم؛ علی اکبر نوروزی؛ ناصر خلیلی

دوره 72، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 979-994

https://doi.org/10.22059/jrwm.2020.286205.1403

چکیده
  اجرای طرح­های آبخیزداری بدون مشارکت مردم چندان موفق نبوده است. از این رو اولویت­بندی شاخص­ها و زیرشاخص­های مؤثر بر مشارکت ضعیف مردمی، گامی مهم در مدیریت حوزه­های آبخیز است و می­تواند راهگشای اتخاذ تدابیری در راستای حذف موانع مشارکتی و مشارکت حداکثری آبخیزنشینان در برنامه­ریزی­ها باشد. به این منظور در این پژوهش اقدام ...  بیشتر

برآورد تولید بلند مدت علوفۀ مراتع استپی فارس بر اساس پارامترهای اقلیمی

مهشید سوری؛ مینا بیات؛ حسین ارزانی؛ مرتضی خداقلی

دوره 72، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 995-1009

https://doi.org/10.22059/jrwm.2020.287255.1408

چکیده
  عوامل اقلیمی مهم­ترین عامل تأثیر‌گذار بر رشد پوشش گیاهی و تولید می‌باشند. تأثیر هر یک از این عوامل در هر منطقه بسته به نوع پوشش گیاهی متفاوت است. در این مطالعه اثر عوامل اقلیمی (بارندگی و دما) بر تولید گونه‌های گیاهی مورد چرای دام در 6 سایت استپی استان فارس در یک دورۀ ده ساله (1377 تا 1386) مورد بررسی قرار گرفت. جهت اندازه­گیری پوشش از ...  بیشتر

ارزیابی مدل‌های مختلف آماری در تهیۀ نقشۀ سیل‌گیری استان گیلان

عیسی غلامی؛ مهدی وفاخواه؛ سید جلیل علوی

دوره 72، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 1011-1022

https://doi.org/10.22059/jrwm.2020.270045.1320

چکیده
  به دلیل کمبود اطلاعات در اکثر حوزه­های آبخیز، بسیاری از محققین برای مطالعه­های هیدرولوژیکی و سیل­گیری به استفاده از تجزیه و تحلیل­های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی روی آوردند. پژوهش حاضر به منظور مقایسۀ کارایی سه مدل ماشین بردار پشتیبان (SVM)، خطی تعمیم یافته (GLM) و جمعی تعمیم یافته (GAM) در تهیۀ نقشۀ سیل­گیری استان گیلان برنامه­ریزی ...  بیشتر

تأثیر پروژههای مکانیکی و بیولوژیکی آبخیزداری بر سرمایههای معیشتی مردم محلی (مطالعۀ موردی: حوزۀ آبخیز قرهشیران- شهرستان اردبیل)

محسن ملکی؛ رضا قانع مقدم

دوره 72، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 1023-1036

https://doi.org/10.22059/jrwm.2020.255632.1253

چکیده
  این مقاله با هدف بررسی اثرات مداخلات آبخیزداری بر حوزۀ آبخیز قره‌شیران در استان اردبیل انجام شد. در این مقاله پنج سرمایۀ اجتماعی- انسانی، اقتصادی و محیطی- فیزیکی بررسی شد. جامعۀ آماری این تحقیق، بهره‌برداران مطلع شش روستای تحت پوشش اجرای طرح و پنج روستای خارج از محدودۀ اجرای طرح در همان حوزۀ آبخیز بود. با استفاده از جدول مورگان 200 ...  بیشتر

ارزیابی سرمایة اجتماعی درون‌گروهی در راستای استقرار حکمرانی مشارکتی منابع‌طبیعی (منطقة مورد مطالعه: شهرستان ابرکوه، استان یزد)

محمد رضا آخوندی؛ هدایت الله میرشمسی؛ سید حسین موسوی نیا

دوره 72، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 1037-1047

https://doi.org/10.22059/jrwm.2020.236711.1142

چکیده
  حکمرانی مشارکتی سبب ایجاد و تقویت روابط بین ذینفعان مختلف در راستای اصلاح دیدگاه از بالا به پایین در مدیریت عرصه­های منابع­طبیعی می­گردد. از جمله مؤلفه­های مهم اجتماعی تأثیرگذار بر حکمرانی مشارکتی منابع­طبیعی، سرمایۀ اجتماعی است. در این پژوهش میزان سرمایة اجتماعی درون­گروهی در دو بازۀ زمانی قبل و بعد از اجرای یک پروژۀ ...  بیشتر

ارزیابی عوامل تأثیرگذار در بهره‌برداری از مراتع با تأکید بر تحلیل سلسله مراتبی- عوامل راهبردی (-SWOT AHP) (مطالعۀ موردی: مراتع شهرستان اشتهارد، استان البرز)

منصوره کارگر؛ زینب جعفریان؛ علی طاهری

دوره 72، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 1049-1060

https://doi.org/10.22059/jrwm.2020.233704.1126

چکیده
  با توجه به اهمیت نقش بهره­برداری از مراتع و تغییرات ایجاد شده در سیستم­‌های اجتماعی - اقتصادی و اکولوژیکی مراتع، برنامه‌­ریزی جهت بررسی وضعیت حال و تصمیم‌­گیری برای شرایط موجود حائز اهمیت می­‌باشد. در همین راستا این مطالعه در نظر دارد جهت تعیین اختلاف نگرش­ها بین کارشناسان و بهره­برداران به بررسی و مقایسۀ اولویت عوامل ...  بیشتر

بررسی رفتار مکانیکی ماسه‌بادی تحت تأثیر استفاده از خاک‌پوش‌های ملاس و لیکور سیاه

مریم ممبنی؛ حمیدرضا عسگری؛ علی محمدیان بهبهانی؛ سلمان زارع؛ حسین یوسفی

دوره 72، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 1061-1073

https://doi.org/10.22059/jrwm.2020.291883.1428

چکیده
  یکی از چالش­های اصلی مدیرت تخریب سرزمین در مناطق خشک و بیابانی ایران، تثبیت ماسه­های روان و کنترل گردوغبار است، به‌طوری‌که استفاده از انواع خاک‌پوش‌ها به‌خصوص خاک‌پوش‌های سازگار با محیط زیست، یکی از روش­هایی است که به‌منظور تثبیت ماسه­های روان به کار می­رود. هدف از این تحقیق، بررسی امکان استفاده از پسماندهایی مانند ...  بیشتر

الگوی تنوع گونه‌ای در ارتباط با تغییرات ارتفاعی و چرای دام در منطقۀ حفاظت شدۀ هفتاد قله، اراک

حمید رضا میرداودی؛ یونس عصری؛ غلامرضا گودرزی؛ علی فرمهینی

دوره 72، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 1075-1091

https://doi.org/10.22059/jrwm.2020.287822.1414

چکیده
  مطالعۀ تنوع گونه­ای و بررسی روابط بین گیاهان، عوامل محیطی و آشفتگی نقش مهمی در مطالعۀ پویایی و مدیریت اکوسیستم‌ها دارد. در این تحقیق تنوع گونه­های گیاهی در ارتباط با تغییرات ارتفاعی و چرای دام، در امتداد یک شیب ارتفاعی 1000 متری در منطقۀ حفاظت شدۀ هفتاد قلۀ اراک مطالعه شد. الگوی تنوع زیستی با مقایسۀ شاخص­های غنای گونه­ای مارگالف، ...  بیشتر

تحلیل میزان رضایت آبخیزنشینان سه حوزۀ آبخیز شهرستان سراوان از برنامۀ پنجم رشد و توسعۀ کشاورزی و درآمدزایی

جمشید نصرتی راد؛ علی اکبر جمالی؛ حسین سرگزی

دوره 72، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 1093-1104

https://doi.org/10.22059/jrwm.2020.247873.1202

چکیده
  شناسایی موانع و عوامل اجتماعی و اقتصادی روستائیان برای توسعۀ روستایی امری ضروری است. برای شناسایی این موضوع، بررسی سرمایۀ اجتماعی و متغیرهای اقتصادی، اجتماعی مؤثر بر رضایت آبخیزنشینان تأکید این پژوهش است. هدف بررسی میزان رضایت آبخیزنشینان از برنامۀ پنجم رشد و توسعۀ کشاورزی و درآمدزایی (سال­های 1387 تا 1392) است. روش مطالعه، کاربردی ...  بیشتر

بررسی ترکیب شیمیایی و شناسایی منشأ ذرات معلق (PM10) با استفاده از روش فاکتور غنی سازی (مطالعۀ موردی: شهر کرمانشاه)

زینب نظری؛ نعمت الله خراسانی؛ سادات فیض نیا؛ محمود کرمی

دوره 72، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 1105-1116

https://doi.org/10.22059/jrwm.2018.222317.1078

چکیده
  یکی از پدیده­های جوی مناطق خشک و نیمه­خشک و مناطق هم­جوار با این گونه نواحی، پدیدۀ گرد و خاک و تولید ذرات معلق (PM10) است که مخاطرات زیست­محیطی زیادی به همراه دارد. هدف این مطالعه، تعیین ترکیب شیمیایی و شناسایی منشأ عناصر در ذرات­معلق در اتمسفر شهر کرمانشاه می­باشد. برای شناسایی منشأ طبیعی و انسانی این عناصر در ذرات ­معلق ...  بیشتر

پیش‌بینی اثرات تغییر اقلیم بر پراکنش بالقوۀ مکانی (Boraginaceae Juss.) Onosma sabalanica Ponert. و Onosma cornuta H. Riedl. در واحدهای اقلیمی ایران

صدف صیادی؛ سیاوش نقی زاده؛ حسین مرادی زیناب؛ احمدرضا محرابیان؛ حسین مصطفوی

دوره 72، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 1117-1129

https://doi.org/10.22059/jrwm.2020.276119.1354

چکیده
  پدیدۀ تغییر اقلیم بزرگ‌ترین چالش زیست ‌محیطی حال حاضر دنیا می­باشد. پیش­بینی اثر تغییر اقلیم بر پراکنش گونه­های گیاهی حساس و با ارزش، امری مهم در راستای مدیریت و حفاظت آن­ها محسوب می­گردد. جنس Onosma L. (زنگوله­ای) به عنوان یک جنس بسیار غنی از طایفۀ Lithospermeae Dumort. در تیرۀ گاوزبان (Boraginaceae) می­باشد که دارای 52 گونه در ایران است که ...  بیشتر

طرح‌های مرتعداری و سلامت مرتع (مطالعۀ موردی: مراتع شهرستان تربت‌حیدریه)

علی نوروزی؛ ایمان حقیان؛ اسماعیل شیدای کرکج

دوره 72، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 1131-1145

https://doi.org/10.22059/jrwm.2020.254416.1240

چکیده
  مراتع به عنوان منبع تولید گوشت، ‌علوفه، آب و خاک نقش مهمی در اقتصاد کشور برخوردار است، ولی افزایش تعداد بهره­برداران و تعداد دام در مراتع توازن بین تولید و برداشت را از میان برده است. برای جلوگیری از روند صعودی تخریب مراتع اقدام به تهیه و اجرای طرح­های مرتع­داری شده است. در این تحقیق تأثیر اجرای طرح­های مرتعداری بر شاخص­های ...  بیشتر

برون‌یابی مکانی گروه بزرگ خاک با استفاده از روش جنگل تصادفی در منطقۀ خشک ایران مرکزی (فاریاب-کهنوج)

مهرناز نیستانی؛ فریدون سرمدیان؛ اعظم جعفری؛ علی کشاورزی

دوره 72، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 1147-1166

https://doi.org/10.22059/jrwm.2020.290211.1423

چکیده
  در نقشه‌برداری رقومی، قوانین حاکم در بیان ویژگی‌ها و انواع خاک‌ها را می‌توان با استفاده از تعیین روابط خصوصیت تحت مطالعه-متغیرهای پیش‌بینی کنندۀ محیطی و روش‌های مدلسازی کمّی و عددی، استخراج نمود. در نتیجه، قوانین ایجاد شده از این روابط، قابل بسط و برازش به موقعیت‌های با شرایط مشابه می‌باشند که از آن تحت عنوان برون‌یابی یاد می‌شود. ...  بیشتر