دوره و شماره: دوره 68، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 427-674 
1. پایش بیابان‌زایی دشت گرمسار با تأکید بر دو معیار آب و کشاورزی

صفحه 427-439

علی اذره؛ غلامرضا زهتابیان؛ علی اکبر نظری سامانی؛ حسن خسروی


3. بررسی میزان تأثیر معیار‏های خاک و مدیریت اراضی در بیابان‏زایی منطقة جزینک سیستان

صفحه 459-467

محسن حسین‌خانی؛ اکبر فخیره؛ علیرضا شهریاری؛ احمد پهلوانروی؛ سهیلا نوری


4. مقایسة خصوصیات بانک بذر خاک دو رویشگاه علفزار و جنگل

صفحه 469-485

سید حمزه حسینی کهنوج؛ رضا عرفان زاده؛ حسین آذرنیوند


9. پیش ‏بینیِ بارندگی ماهانه با استفادة مستقیم از موجک و شبکة عصبی موجکی

صفحه 553-571

پریوش طوفانی؛ احمد فاخری فرد؛ ابوالفضل مساعدی؛ امیر احمد دهقانی


11. ارزیابی روش برآورد هدررفت خاک با شاخص‏های میدانی (مطالعة موردی: حوضة آبخیز شهرک، طالقان)

صفحه 589-606

نیره غضنفرپور؛ سادات فیض نیا؛ حسن احمدی؛ محمد جعفری؛ مسعود نصری


12. ارزیابی اثر طرح آبخیزداری حوضة آبخیز کن بر میزان فرسایش و رسوب

صفحه 607-624

گلاله غفاری؛ حسن احمدی؛ امید بهمنی؛ علی اکبر نظری سامانی


14. ارزیابی دقت روش‏ های منحنی زمان مساحت در تهیة آب‏ نمود واحد لحظه‏ ای

صفحه 647-656

حمید رضا مرادی؛ هانیه اسدی؛ سید حمید رضا صادقی؛ عبدالرسول تلوری


15. تحلیل روند تغییرات جریان در رودخانه‏های سراب کرخه: شواهدی از آثار تغییر اقلیم بر سیستم‏های منابع آب

صفحه 659-674

خالد اوسطی؛ علی سلاجقه؛ محمد مهدوی؛ پاول کوئنیگر؛ کامران چپی؛ آرش ملکیان