دوره و شماره: دوره 73، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 227-451