نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بررسی عامل‌های محیطی موثر بر پراکنش پوشش گیاهی مراتع زیرکوه شهرستان قاین

محمد جعفری؛ علی طویلی؛ مسلم رستم پور؛ محمد علی زارع چاهوکی؛ جلیل فرزادمهر

دوره 62، شماره 2 ، مهر 1388، ، صفحه 197-211

چکیده
  این پژوهش به منظور بررسی عامل‌های محیطی موثر بر پراکنش پوشش گیاهی مراتع زیرکوه شهرستان قاین انجام شد. در این بررسی در آغاز تیپ‌های گیاهی منطقه شناسایی شد و در منطقه معرف هر تیپ به روش تصادفی- سیستماتیک نمونه‌برداری انجام گرفت. در درون هر قطعه نمونه پوشش هر گونه با بهره‌گیری از مقیاس فراوانی - پوشش براون بلانکه ثبت شد. در درون هرقطعه ...  بیشتر