هزینه چاپ مقاله در نشریه مرتع و آبخیزداری

 

 

به اطلاع می‌رساند مبلغ سه میلیون ریال (سیصدهزار تومان) بابت هزینة داوری و ویرایش مقالات توسط نشریه از نویسندگان دریافت می شود. لذا با توجه به اخذ مجوز دریافت این هزینه‌ها از نویسنده (گان) محترم برای نشریه مرتع و آبخیزداری، خواهشمند است مبلغ مذکور را به حساب غیر قابل برداشت شماره 11591-1808 بانک تجارت شعبه فارابی کرج (کد 483) به نام معاونت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران پرداخت و کپی فیش را به دفتر نشریه فکس (32225780-026) و یا به ایمیل نشریه ارسال فرمایید. بدیهی است عدم پرداخت موجب تعویق چاپ مقاله مورد نظر به شمارگان بعدی خواهد شد.