نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری 

 

به اطلاع می‌رساند مبلغ چهار میلیون ریال (چهارصدهزار تومان) بابت هزینة داوری و ویرایش مقالات توسط نشریه از نویسندگان دریافت می شود. بدیهی است عدم پرداخت موجب تعویق چاپ مقاله مورد نظر به شمارگان بعدی خواهد شد.

 نویسندگان محترم ضروری است در مرحله اول پس از پذیرش مقدماتی مقاله، مبلغ دو میلیون ریال جهت ارسال مقاله به داوران و در مرحله دوم، پس از تأیید نهایی و پذیرش مقاله، مبلغ دو میلیون ریال را به  شماره شبای 560100004001070503014262 با شناسه پرداخت  322070581140107000000007150202 بانک تجارت شعبه فارابی کرج بنام معاون علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران واریز نمایند. قابل ذکر است برای واریز وجه ذکر هر دو شماره‌ی شبا و شناسه پرداخت در فیش پرداختی ضرورت دارد.  تصویر فیش واریزی (به صورت دستی و یا سیستم شتاب) حتما از طریق سامانه برای نشریه ارسال گردد.