نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزدارینویسندگان محترم 

دستورالعمل نگارش تدوین مقالات نشریه مرتع و آبخیزداری بر اساس آخرین تغییرات در قسمت راهنمای نویسندگان قابل دسترسی است. ضروری است نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله خود را بر اساس این راهنما تنظیم نمایند.