نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداریضمن تشکر از نویسندگان محترم مقالات اساتید، محققین و دانشجویان محترم به استحضار می رساند پیرو ساماندهی و ارتقا کیفیت مقالات نویسندگان و دریافت مقالات از نویسندگان مختلف در نشریه مرتع و آبخیزداری بدینوسیله اعلام می گردد به صورت سالانه هر نویسنده محترم در سال تنها 3 مقاله می تواند به نشریه مرتع و آبخیزداری ارسال نماید و نشریه این مقالات را در فرایند داوری قرار خواهد داد. تعداد بیشتر از 3 مقاله برای هر نویسنده  در دستور کار قرار نخواهد گرفت. بدیهی است که در هر مقاله ترتیب اسم نویسنده اهمیت ندارد و در هر جای مقاله قرار گیرد مشمول این مصوبه خواهد شد. لذا از نویسندگان محترم درخواست می گردد سایر مقالات خود را به سایر نشریات ارسال نمایند.

امید است بتوانیم با ارتقا کیفیت مقالات متنوع گامی موثر در تولید علم و دانش مرتبط با  اهداف و چشم انداز نشریه مرتع و آبخیزداری برداریم.