نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

اهداف نشریه مرتع و آبخیزداری

-  کمک به پیشرفت و گسترش علوم مرتع و آبخیزداری  به عنوان ارکان اصلی منابع طبیعی کشور 
-  تحقق بخشیدن به برنامه ها و طرح های ملی در زمینه توسعه علوم  مرتع و آبخیزداری 
-  ایجاد ارتباط علمی مناسب و همکاری و همسویی بین دانشگاه ها و مراکز پژوهشی 
-  عرصه­ای برای تبادل افکار و اطلاعات در مجامع علمی - پژوهشی و دانشجویی کشور 
-  انتشار تازه ترین نتایج پژوهش های انجام شده توسط گروه های پژوهشی در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی