نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
مقایسة سرعت نفوذ آب به خاک در اراضی بدون پوشش و با الگوی پوشش دایره ای شکل گونه های Iris songarica و Scripoides holoschoenus و ارزیابی معادله های نفوذ گرین-آمپت و هورتون

اصغر مصلح‌آرانی؛ حمیدرضا عظیم‌زاده

دوره 65، شماره 2 ، شهریور 1391، ، صفحه 245-256

https://doi.org/10.22059/jrwm.2012.30015

چکیده
  حلقه‌های گیاهی با اندازه‌های مختلف توسط گونه‌هایی از تیره زنبق، گندمیان، اویارسلام و بعضی تیره‌های دیگر در مناطق نیمه‌خشک تشکیل می‌شود. مکانیسم تشکیل حلقة نوعی واکنش به خشکسالی و سازش با شرایط کمبود منابع آب است. تا‌کنون نقش این گیاهان در نفوذ آب به خاک و تاثیر توسعة این گونه‌ها در هیدرولوژی حوزه‌های آبخیز کمتر مورد توجه قرار ...  بیشتر