نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
واسنجی خودکار دو مدل بارش‌- رواناب تانک و SIMHYD با استفاده از الگوریتم ژنتیک

حامد روحانی؛ محسن فراهی مقدم

دوره 66، شماره 4 ، اسفند 1392، ، صفحه 521-533

https://doi.org/10.22059/jrwm.2014.50028

چکیده
  شبیه‌‏سازی روابط بارش- رواناب کانون اصلی توجه تحقیقات هیدرولوژی در دهه‌‏های گذشته بوده و مدل‏‏های زیادی برای این منظور پیشنهاد شده است. انتخاب مدل به هدف از مدل‌سازی و اطلاعات در دسترس بستگی دارد. در این مطالعه، عملکرد نسبی دو مدل یکپارچه و مفهومی تانک[1] و SIMHYD  مقایسه شد. در هر دو مدل ذکرشده محدودة تغییرات پارامترها زیاد ...  بیشتر