نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
برآورد شوری خاک سطحی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای لندست: مقایسة آمار کلاسیک با مدل‌های آمار مکانی

علی اکبر نوروزی؛ مهدی همائی؛ عباس فرشاد

دوره 66، شماره 4 ، اسفند 1392، ، صفحه 609-620

https://doi.org/10.22059/jrwm.2014.50034

چکیده
  شوری خاک یکی از عوامل مهم محدودکنندة رشد گیاهان و تخریب اراضی است، لیکن مشاهدات زمینی برای تعیین شوری خاک بسیار زمان‏بر و پُر‏هزینه است. کاربرد مدل‏های پیش‏بینی و برآورد شوری خاک به کمک مدل‏های آمار مکانی در محیط سامانة اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مقایسه با آمار کلاسیک، با توجه به فرایند پیچیدة آن، مناسب و نسبتاً ارزان است. در ...  بیشتر