نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
طبقه‌بندی نیمه‌اتوماتیک ژئومورفومتریکی یاردانگ‌های لوت با شبکه‌های عصبی مصنوعی

امیر هوشنگ احسانی؛ مرضیه فروتن

دوره 67، شماره 3 ، آبان 1393، ، صفحه 359-380

https://doi.org/10.22059/jrwm.2014.52826

چکیده
  یاردانگ‌های منطقة فراخشک لوت یکی از منحصربه‌فردترین لندفرم‌های آّبی- بادی مناطق بیابانی است. شناخت و پهنه‌بندی ژئومورفومتریک این یاردانگ‌ها، با توجه به میسرنبودنِ بازدیدهای میدانی و دسترسی به منطقه، دقت مطلوبی نخواهد داشت. در این مطالعه یاردانگ‌های دشت لوت، با توپوگرافی ویژه و خاص، با یکی از روش‌های شبکه‌های عصبی مصنوعی با ...  بیشتر