نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
شبیه‌سازی جریان روزانه در حوضه‌های کوهستانی مناطق نیمه‌خشک با استفاده از برنامـه شبیه‌سازی هیدرولوژیکی فورترن (HSPF)

جعفر دستورانی؛ محمد مهدوی؛ علی سلاجقه؛ احمد فاخری قرد

دوره 70، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 87-100

https://doi.org/10.22059/jrwm.2017.61968

چکیده
  برنامه شبیه‌سازی هیدرولوژیکی فورترن (HSPF) قدمت دیرینه‌ای در مدل‌سازی حوزه آبخیز دارد و در دنیا مطالعات زیادی درباره این مدل انجام‌شده است. حوضه حبله‏رود، با مساحتی بالغ‌بر 3200 کیلومترمربع، از زیر حوضه‌های مهمِ‌ حوزه آبریز کویر نمک است که بخش زیادی از آب موردنیاز دشت گرمسار، به‌ویژه در بخش کشاورزی را تأمین می‏کند. مطالعات پیشین ...  بیشتر